1000, София
16 Hubcha Str. , Office2, Sofia 1618
+35929558586

Българската асоциaция за лекарствена информация (БАЛИ)

Неправителствена организация

БАЛИ e "сдружение в обществена полза", насочено към създаване на конструктивен диалог между регулаторните институции, акадмичната общност и индустрията; усъвършенстване на квалификацията и професионалната компетентност на своите членове; подпомагане научно-изследователската и регулаторна дейност.