1000, София
ул. „Бяло море“ №8, ет. 4
+3592 9432 542

Българско Академично Дружество по Трудова Медицина

Научно дружество

към сайта

Основна цел е постигане и поддържане високо ниво на професионалната квалификация на лекари, лекари по трудова медицина и другите специалисти с висше образование, които работят в областта на трудовата медицина, здравето и безопасността при работа, общественото здраве и превенцията