1000, София
ул. Дунав, №2

Българско научно дружество по фармация

Научно дружество

БНДФ е юридическо лице с нестопанска цел, създадено през 2003 г. с цел организиране и стимулиране на научно-изследователската работа в областта на фармацията. Подпомага професионалната квалификация на работещите във фармацията и сътрудничество със сродни научни дружества.