Професионална организация на болничните фармацевти в България

Неправителствена организация

Организацията на Болничните Фармацевти в България е национална доброволна, неправителствена, неполитическа, нерелигиозна организация в отрасъл на фармацевтите, работещи в болници и други лечебни заведения. ПОБФБ е регистрирана като юридическо лице съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.