SafeValue must use [property]=binding:  (see http://g.co/ng/security#xss)

Клинични проучвания в АПМП и АСМП?

Отворена

48
Участници
0
Коментари

Ще се възползвате ли от възможността да правите клинични проучвания, която вече дава ЗЛПХМ?

Описание

Според последните изменения на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, в сила от 12.10.2018г., клинични изпитвания могат да се провеждат и в индивидуални и групови практики за първична и специализирана медицинска помощ, получили разрешение за дейност по реда на ЗЛЗ.

Обръщали ли са се към Вас фирми-заявители на проучвания, от името на големи фармацевтични компании?

Ако се обърнат бихте ли проявили интерес към проучвания провеждани с вашите амбулаторни пациенти?

48
Участници
0
Коментари

Коментари