Клинични и имунологични проучвания при високостепенни глиоми

Отворена

2
Участници
0
Мнения
Най-честите маркери, които се използват за т.нар. "условна" предикция на малигненост на туморния процес, както и евентуален модел на преживяемост, базиращ се на предикцията. Отворено за дискусия.

Описание

Най-честите маркери, които се използват за т.нар. "условна" предикция на малигненост на туморния процес, както и евентуален модел на преживяемост, базиращ се на предикцията. Отворено за дискусия.

2
Участници
0
Мнения

Мнения