МБАЛ Бургас - Първо отделение по обща хирургия
МБАЛ Бургас - Първо отделение по обща хирургия

Описание

Първо отделение по обща хирургия на МБАЛ-Бургас е специализирана структура за оперативно лечение, разполагаща с висококвалифициран медицински персонал, позволяващ постигане на високо качество на оказваните здравни услуги.

I-во отделение по обща хирургия на МБАЛ-Бургас е специализирана структура за оперативно лечение с малък, среден, голям и много голям обем и сложност на всички заболявания на гастроинтестиналната система, чернодробно-жлъчната система, далака, ретроперитонеалното пространство, щитовидната, надбъбречните жлези и млечните жлези, ануса и перианалното пространство и други, изискващи отстраняване на част или цял орган; поставяне на импланти; намеса върху един или повече органи на един етап; едновременна намеса върху орган/органи от две области/кухини; остър хирургически корем; заболявания, изискващи високоспециализирани оперативни процедури.

В структурата се осъществява дейност по специалността „Детска хирургия"от ІІ ниво на компетентност.

Отделението разполага с консултативен кабинет в структурата на консултативно-диагностичния блок. Оборудван е с апарат за кръвно налягане, стетоскоп, негативоскоп, хирургични инструменти и превързочни материали за амбулаторни превръзки, катетри, дренажи, лекарствен шкаф, стерилизатор.

I-во отделение по обща хирургия е осигурено с необходимата апаратура за нуждите на осъществяваните лечебни дейности, в т.ч. и оказване на спешна медицинска помощ на пациентите - централна кислородна инсталация, ЕКГ, дефибрилатор.

Отделението разполага с екипировка за контрол на жизнените функции на пациентите и извършване на рутинни изследвания и процедури (термометри, фонендоскопи, сфигмоманометри, и др.), както и оборудване за парентерални инфузии на лекарствени средства и кръв и кръвни продукти, инструментариум съгласно насочеността на дейност в отделението.

Отделението се намира на VІ - ти етаж в хирургичния корпус. Отделението разполага с 4-ВИП стаи и 3 детски стаи. Болничните стаи са обзаведени с от 2 до 3 легла в болнична стая, като всяко легло е оборудване с таблет и сигнална уредба.

Отделението се ръководи от д-р Георги Мигаров с призната специалност по обща и детска хирургия и дългогодишен професионален стаж.

Броят на лекарите с придобита специалност и общият брой на лекарите в структурата съответстват на изискванията за съответното ниво на компетентност, определено в разрешението за дейност.

8000, Бургас, България, бул. Стефан Стамболов 73