За нас

 Мисията на  СБАЛК „Кардиолайф” е да осигурява качествени и достъпни услуги в областта на  кардиологията, да спомага за възстановяване и укрепване на здравето на населението, да работи за снижаване на заболеваемостта и смъртността съобразно добрата медицинска практика.

Специализирана болница за активно лечение по кардиология „Кардиолайф”  гр. Варна е създадена през 2010 година, в съответствие с принципите на здравната реформа и обслужва пазара на болнична медицинска помощ на територията на Община Варна. Лечебното заведение осъществява специализирана болнична помощ в областта на  кардиологията, диагностика, лечение и превенция на кардиологични заболявания, както и спешна кардиологична помощ.

         Мисията на  СБАЛК „Кардиолайф” е да осигурява качествени и достъпни услуги в областта на  кардиологията, да спомага за възстановяване и укрепване на здравето на населението, да работи за снижаване на заболеваемостта и смъртността съобразно добрата медицинска практика.

         Дружеството развива дейности, които отговарят на здравните потребности на населението от района. Цялостната дейност на СБАЛК „Кардиолайф” е насочена към повишаване качеството на живот и отговаря на все по-високите изисквания на пациентите, удовлетворявайки техните очаквания, чрез внедряване на високи технологии, осигуряване на високо квалифициран и постоянно развиващ се персонал, в съответствие с  медико-етичните стандарти, заложени в здравната стратегия и изискванията на Европейския съюз.

          В качеството си на лечебно и учебно заведение Кардиолайф  поддържа партньорски отношения с МУ „Проф. П. Стоянов” Варна, УМБАЛ „Св. Марина”, МБАЛ „Св. Анна” и Община Варна.

        Кардиолайф участва и в редица международни програми за обмен на практики на взаимодействие и управление, които включват в тясна колаборация частни и държавни медицински структури, в съответствие с програмите за укрепване и развитие на здравеопазването в съответните общини.

         Тенденцията на модерното здравеопазване включва свободен достъп на пациенти от различни държави. В съзвучие с това Кардиолайф създава и развива партньорски взаимоотношения с утвърдени структури за медицински туризъм за обмен и лечение на пациенти в областта на кардиологията.