Клиника по урология
Клиника по урология

Описание

Началото на клиниката е положено на 1 юли 2004 г., когато към Втора клиника по коремна хирургия се създава Сектор по урология, който много скоро след това се преобразува в Отделение по урология. От м. януари 2010 г. Клиниката по урология се оформя вече като напълно самостоятелна структура на УМБАЛ „Св. Марина”.
Обща информация:

Началото на клиниката е положено на 1 юли 2004г., когато към Втора клиника по коремна хирургия се създава Сектор по урология, който много скоро след това се преобразува в Отделение по урология. От м. януари 2010 г. Клиниката по урология се оформя вече като напълно самостоятелна структура на УМБАЛ „Св. Марина”. Понастоящем в нея работят 10 лекари. Клиниката разполага със стационар с 6 болнични стаи с общо 16 легла, лекарски кабинети, манипулационна, две превързочни, консултативен кабинет и чакалня. Клиниката ползва 2 операционни зали - една голяма операционна зала и една по-малка зала за ендоурологични прегледи и манипулации. През 2013 год. в клиниката са извършени 1700 операции, като в листата на чакащите има около 250 човека.

В клиниката се извършват всички диагностични тестове, инвазивни и неинвазивни образни изследвания - абдоминална и трансректална ехография, антеградна и ретроградна пиелография, лимфосцинтиграфия, уретроцистоскопия, уретерореноскопия и нефроскопия, лапароскопия, тънкоиглена и пункционна биопсия от простатната жлеза, щипкова биопсия от пикочен мехур и пр. Въведени са високо технологични терапевтични методи за лечение на всички злокачествени тумори, базиращи се на съвременни Европейски протоколи. В клиниката има огромен опит с оперативното лечение на рака на простатната жлеза, туморите на пикочния мехур ( извършени са 40 операции за нов пикучен мехур от тънко черво) , туморите на бъбрека. Развива се детската урология, андрологията и урогинекологията. Изключително значение се придава на ендоурологичните методи на лечение, в това число на лапароскопските операции.

Специалисти от клиниката имат сключен договор с НЗОК.Клиниката работи със здравно осигурени пациенти по всички урологични клинични пътеки - от № 70 – до № 89. Предлага се също и свободен избор на лекуващ лекар, и операционен екип.


Уникални услуги:

Бъбречна трансплантация; радиоизотопна детекция на сентинелни лимфни възли при рак на простатната жлеза и тумори на пикочния мехур; нерв-съхраняваща радикална простатектомия /отворена ретропубична, отворена перинеална и лапароскопска/, включително и при локално авансирали тумори на простатната жлеза; разширена тазова и ретроперитонеална лимфна дисекция при онкоурологични заболявания; тотална цистектомия при мъже и жени с реконструктивно възстановяване на ортотопичен илеачен пикочен резервоар; реконструктивни операции за заместване на увредени уретери с изолиран тънкочревен сегмент по собствена, оригинална оперативна техника; артерио- и лимфо-съхраняваща лапароскопска варикоцелектомия; лапароскопска нефректомия; лапароскопска аденомектомия; пълна гама от ендоурологични процедури при заболявания на долните и горните пикочни пътища; ултразвукова, пневматична и механична литотрипсия на конкременти; имплантиране на тестикуларни и пенис протези; ултразвукова аблация на простатата чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук (HIFU); мини-инвазивна урология и др.


Апаратура:

Клиниката ползва всички възможности на образната диагностика и операционния блок, с които разполага болницата. Клиниката разполага със собствен ехограф, позициониран в консултативния кабинет.

 1. Операционен инструментариум, позволяващ извършването на пълен обем от отворени и ендоскопски /в т.ч. и лапароскопски/ урологични интервенции;
 2. Анестезиологичен апарат;
 3. Операционни маси (2 бр);
 4. Ендоурологична апаратура, както следва:
  • Компютър с възможности за съхранение на медицинската информация
  • Генератор
  • Светлинен източник
  • Аспиратор
  • Механичен литотриптор
  • Пневматичен литотриптор
  • Ултразвуков литотриптор
  • Камера
  • Монитор
  • Ендоурологичен инструментариум (цистоскопи /в т.ч. и пълен детски набор/, резектоскопи, ригиден уретероскоп, ригиден нефроскоп, оптики, акцесоари);
  • Ендоскопски инструментариум на фирма STORZ за лапароскопски урологични операции;
  • Ултразвуков нож и апаратура за биполарна коагулация;
  • Ехограф с 2 трансдюсера, ползван едновременно за амбулаторно-поликлинична дейност и за инвазивна ехография /перкутанни нефростоми, тру-кут биопсии, пункции на бъбречни кисти и абсцеси и др./;
  • Рентгенова урологична маса с С-рамо.


Акценти:

Своевременно и прецизно диагностициране на нозологичната категория; прилагане на съвременни терапевтични програми; подобряване качеството на живот; минимализиране на оперативната травма; въвеждане и усъвършенстване на мини-инвазивни методи и манипулации; даване на приоритет на ендоурологичните и мини-инвазивните оперативни методи пред конвенционалните отворени операции. 

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски № 1