Клиника по лъчелечение
Клиника по лъчелечение

Описание

Най-големият и модерен лъчетерапевтичен център в България.

Най-големият и модерен лъчетерапевтичен център в България е Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Разположена е в новосъздадения

Онкологичен и лъчетерапевтичен център на партерния етаж с вход от източното крило. Екипът е млад и амбициозен, специализирал във водещи европейски лъчетерапевтични клиники. Клиниката си сътрудничи с редица международни референтни центрове в Европа и света в областта на лъчелечението и онкологията.Клиниката по лъчелечение в страната разполага с два високотехнологични линейни ускорителя Varian и прилежащата последна версии на планираща система Eclipse, онкологична информационна система Aria и компютърен томограф Siemens AS Open за виртуална симулация. До края на 2015г. тук ще заработи и трети апарат от най-висок клас за стереотактичната радиохирургия и лъчелечение.

Всички съвременни техники се прилагат в Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна - 3-Д конформално лъчелечение, модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT), обемно модулирно ротационно лъчелечение (VMAT), стереотактична радиохирургия (SRS),

стеретактично лъчелечение (SBRT) и целотелесно облъчване. За първи път в България рутинно ще се планират пациенти за лъчелечение, чрез използване методите на ПЕТ-КТ (PET-CT). Всички тези техники ще се прилагат и при деца с онкологични заболявания.

Клиниката по лъчелечение осигурява достъпно, навременно икачествено лъчелелечение на всички нуждаещи се онкоболни. Приемат за лечение всички пациенти с онкологични и неонкологични заболявания с показания за лъчелечение по световните стандарти. Тук се включват пациенти с тумори на гърда, бял дроб, гастроинтестинална система, глава и шия, главен и гръбначен мозък, простата, пикочен мехур, ректум, гинекологични тумори, кожни тумори, саркоми, лимфоми, костни и мозъчни метастази.

В Клиниката се провежда лъчелечение на деца със солидни тумори и онкохематологични заболявания.

Неонкологичните показания включват аденоми на хипофизата, остеоартрозни заболявания, ставно протезиране на тазобедрена става, тиреоидно асоциирана офталмопатия и др.

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1