Клиника по ревматология
Клиника по ревматология

Описание

Диагностичната и терапевтичната дейност в клиниката по Ревматология е подпомогната от високо спецализирани методики , разработени от уникалните възможности на УМБАЛ „ Св. Марина” в съзвучие със световните тенденции за ранна диагностика и лечение.

УМБАЛ „Св. Марина„ е най – високо технологичната болница в България.
Клиниката по Ревматология, разположена на нейна територия , е в тясна връзка с необходимите за ежедневната й дейност :

 • Централна клинична лаборатория
 • Имунологична лаборатория с възможности за съвременна ELISA методика
 • Високочувствителни, съвременни образни методики :
  • Ехоскопия на стави и околоставни структури чрез модерен УЗ доплеров апарат, разположен на територията на клиниката , с възможност за придвижване до леглото на болния.
  • Артроцентези, артроскопии чрез модерен артроскоп, разположен на територията на болницата
  • ЯМР
  • КАТ
  • ПЕТ скенер
  • Конвенционална ретгенография
  • Радиоизотопна костна сцинтиграфия.

Последните 5 са разположени на територията на звеното по Образна диагностика в УМБАЛ „ Св. Марина „

Организацията на работа в УМБАЛ „ Св. Марина „ е като жив организъм, неотменна част от който е Клиниката по ревматология, която има възможност за нуждите на диагностичния процес да използва всички високоспециализирани образни методики 24/7, както и да е в готовност да консултира сложни диагностични и терапевтични случаи.

Клиниката по Ревматология е раделена на две деиности:

 • Дейност по диагностика и лечение на възпалителни ,дегенеративни и други . ставни заболявания
 • Дейност по диагностика и лечение на болести на съединителната тъкан.

В нея се осъществяват:

 • Клинична диагностика на ревматичните заболявания;
 • Висококвалифицирана лечебна дейност;
 • Ехоскопия на околоставни връзки и стави;
 • Артроцентези;
 • Лечение с биологични средства ( anti TNF , anti IL 6 и др. );
 • Пулсова терапия с кортикостероиди и цитостатици;
 • Обучение на студенти и специализанти по ревматология

Диагностичната дейност в клиниката по ревматология е подпомогната от високо спецализирани методики , разработени от уникалните възможности на УМБАЛ „ Св. Марина”. В съзвучие със световните тенденции за ранна диагностика и лечение на заболяванията , колективът на Клиниката по ревматология се стреми към:

 • Ранна диагноза на Ревматоидния артрит , използвайки класификационните критерии на EULAR /2010
 • Ранна диагностика и лечение на Анкилозиращия спондилит и други серонегативни спондилоартропатии

За осъществяване на тези цели , специалистите в клиниката прилагат ежедневно съвременни знания и умения на клиничната мисъл, подкрепени с високо специфични лабораторни и имунологични изследвания, ултразвукова и доплер диагностика на ставния апарат, различни рентгенови и други образни методи

Терапевтичната дейност на Клиниката по ревматология е устремена към :

 • запазване двигателния капацитет на болните от хронични възпалителни и/ или дегенеративни ставни заболявания,както и болните от системни заболявания на съединителната тъкан,
 • подобряване на качеството им на живот ,
 • запазване на тяхната възможност за извършване на организирана трудова и/ или битова дейност

За осъществяване на тези цели лекарите в Клиниката по Ревматология работят съгласно последните препоръки от световната ревматологична общност за осъществяване на „treat to target „стратегия:

 • ранно лечение със синтетични болестопроменящи средства
 • своевременно въвеждане в терапията на биологични и/ или биосимилар продукти
 • здрав контрол на заболяванията

Към МБАЛ „ Св. Марина „ е сформирана комисия от водещи ревматолози, за преценка необходимостта от лечение на болните с биологични средства. Ежедневно в практиката се оценява необходимостта от лечение на болни с

 • anti TNF :
 • adalimumab,
 • etarnercept,
 • infliximab,
 • certolizumab pegol,
 • golimumab
 • аnti IL6
 • anti CD20

Предстои въвеждане в ежедневната практика и лечение с първото биоподобно средство – Infliximab ( Remsima )
За осъществяване на този вид лечение на болни от възпалителни ставни заболявания и системни болести на съединителната тъкан на територията на Клиниката е оборудван съвременен инфузионен център , включващ специални инфузомати и инфузионни помпи, както и готовност за кардиопулмонална реанимация.
В ежедневната практика на лекарите работещи в клиниката е преценка необходимостта , както и прилагане на „ пулсова „ терапия с Кортикостероиди и Цитостатици. Обособена е болнична стая , отговаряща на нуждите за лечение на тежко болни от системни заболявания на съединителната тъкан.

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1