Клиника по медицинска онкология
Клиника по медицинска онкология

Описание

Създадена е през 1987 г. като Отделение по химиотерапия. От 2003 г. е преименувана в Клиника по химиотерапия, а през 2009 г. e преустроена в Клиника по медицинска онкология.Обща информация:

Създадена е през 1987 г. като Отделение по химиотерапия. От 2003 г. е преименувана в Клиника по химиотерапия, а през 2009 г. e преустроена в Клиника по медицинска онкология.

Структура:

 • Дейност медицинска онкология с 42 легла;
 • Дейност палиативна терапия с 8 легла;
 • Дейност кратки лекарствени инфузии с 6 поста (шезлонги);
 • Център за разтваряне на антитуморни лекарства;
 • Център за проследяване на онкологично болни (диспансерно наблюдение);
 • Учебна зала за обучение на медицински персонал и на пациенти.
  В клиниката работят 35 души - 9 лекари и 17 медицински сестри.


Основните дейности са свързани с:

 • Диагностика, стадиране и лекарствено лечение на всички видове солидни злокачествени тумори при възрастни (карциноми и саркоми на меки тъкани);
 • Консултация, диагностика стадиране и лечение на невроендокринни тумори (Национален център за невроендокринни тумори);
 • Най-добри поддържащи грижи (палиативна терапия);
 • Последващо наблюдение на онкологично болни (диспансерно проследяване);
 • Психологична и социална помощ на пациенти със злокачествени болести и техните семейства;
 • Клинични проучвания в областта на медицинската онкология.


В клиниката се прилагат всички диагностични методи в клиничната онкология – ендоскопски, инвазивни, морфологични (хистологични и цитологични), образни и метаболитни, лабораторни и имунологични изследвания (в колаборация с другите структури на МБАЛ „Св. Марина“). Провеждат се всички съвременни методи за системна антитуморна терапия – химиотерапия (неоадювантна, адювантна, при метастатична болест и палиативна), таргетна терапия (неоадювантна, адювантна, при метастатична болест и палиативна), ендокринна терапия (хормонотерапия), биологична терапия (цитокини, соматостатин-рецепторни аналози).

Уникални услуги:

Молекулярно-патологично изследване на предиктивни туморни биомаркери (в рамките на Лаборатория по молекулярна патология) – ЕGFR, KRAS и BRAF.

Диагностика, стадиране и лечение на невроендокринни тумори (в рамките на Национален център за невроендокринни тумори) – включва имунохистохимия на биопсии (хромогранин А, синаптофизин, неврон-специфична енолаза), лабораторно изследване на серумен хромогранин А (CgA), нуклеарномедицинско образно изследване със соматостатин-рецепторно сканиране (SRS).

Образна оценка на терапевтичен отговор към системна лекарствена терапия по система RECIST 1.1. (в рамките на Клиника по образна диагностика).

Апаратура:

Инфузионни помпи, инжектомати, оригинален софтуер за терапевтични база данни по медицинска онкология, ЕКГ-апарат.

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски № 1