Описание

​Многопрофилна болница за активно лечение "Професор д-р Параскев Стоянов" АД - гр. Ловеч предлага качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението

Многопрофилна болница за активно лечение "Професор д-р Параскев Стоянов" АД - гр. Ловеч предлага качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смъртността и подобряване качеството на живота на хората, живеещи на територията на град Ловеч.

Цялостната дейност на МБАЛ Ловеч е насочена към запазване на водещо място в областта на многопрофилна стационарна дейност за активно лечение на територията на град Ловеч чрез:

 • Екип от висококвалифицирани медицински специалисти;
 • Взаимодействие и сътрудничество с лечебни и здравни заведения за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, болнична помощ, обществена профилактика и санитарен контрол, с НПО за социални дейности и други институции;
 • Инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигането на високите стандарти в болничната помощ.


Към МБАЛ Ловеч работи отделение за трансфузионна хематология, обслужващо лечебните заведения от областта. В МБАЛ "Проф.д-р П.Стоянов" АД - гр. Ловеч денонощно работят дежурни екипи.
Приемът на спешните случаи се извършва 24 часа в денонощието, а на останалите пациенти в приемно консултативните кабинети. Болничните стаи са с по 2 и 3 легла. Лечебното заведение се явява естествен специализиран център за оказване на болнична помощ на пациенти от града и прилежащите към него общински центрове. МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД гр.Ловеч е с много добро разположение, добра осигуреност с всички основни и необходими компоненти на материалната инфраструктура. Най-ценната част от ресурсите на болницата е висококвалифицирания медицински персонал. МБАЛ - Ловеч е член на РСБ "Стара планина" от 2001 г.

Медицински структури:

 • Първо вътрешно отделение
 • Второ вътрешно отделение
 • Oтделение по ендокринология и болести на обмяната
 • Отделение по пневмология и фтизиатрия
 • Отделение по нервни болести
 • Отделение по педиатрия
 • Отделение по хирургия
 • Отделение по ортопедия и травматология
 • Отделение по очни болести
 • Отделение по ушно-носно-гърлени болести
 • Отделение по акушерство и гинекология
 • Отделение по неонатология
 • Отделение по урология
 • Отделение по Анестезиология и интензивнo
 • лечение - Отделение по съдова хирургия
 • Отделение по физикална и рехабилитационна
 • медицина
 • Отделение по инфекциозни болести
 • Спешно отделение
 • Клинична лаборатория
 • Микробиологична лаборатория
 • Отделение по образна диагностика
 • Отделение по трансфузионна хематология
 • Отделение по хемодиализа
 • Отделение по обща и клинична патология
 • Отделение по съдебна медицина
 • Централна стерилизационна
 • Болнична аптека
 • Трудово-експертна лекарска комисия
tel_ukazatel.pdf