Клиника по образна диагностика
Клиника по образна диагностика

Описание

Клиниката по Образна диагностика (КОД) е наследник на Рентгеновото отделение при ПОКБ “Д-р П. Бешев” и Онко-радиологичното отделение към ООД. Тя е част от катедрата по Рентгенология и радиология при МУ-Плевен, създадена през 1976 г.

Клиниката е утвърден мощен диагностичен център, с ІІІ ниво на компетентност (Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-186/30.10.2013 г.). Клиниката по Образна диагностика разполага с: 2 рентгенови уредби за графии и скопии BACCARA 90/20; OPERA T30 CSX, 1 конвенционална рентгенова уредба за графии и скопии EDITOR MP 601, 1 конвенционална рентгенова уредба за графии Chiralux 2, 1 дигитална рентгенова уредба за графии – Quantum Qr 8000, 1 рентгенова уредба за скопии тип С-рамо Radius R12, 5 мобилни рентгенови уредби за графии, 1 дигитален мамограф ITALRAY MAMMOGRAPH PLUS, 1 ангиограф MULTISTAR PLUS Siemens, 1 рентгенов остеоденситометър HOLOGIC QDR 4500 C, 2 компютърни томографа – Bright Speed 4, Siemens Somatom Emotion 16, 1 магнитен резонанс 1,5 T на фирмата GENERAL ELECTRICE HEALTHEARE, USA.

В клиниката по Образна диагностика се наблюдава не само промяна в наименованието и структурата, но и в обема на извършваните диагностични и терапевтични дейности. Важни фактори в това отношение са съвременното апаратно оборудване, позволяващо въвеждането на нови методи на диагностика и терапия, прилагани под рентгенов контрол, както и изключително прецизния кадрови подбор.

Сериозно постижение в оптимизирането на диагностичната дейност бе въвеждането на метода на целотелесна компютърна томография през 1981 г. От началото на 2008 г. е въведена спиралната мултидетекторна компютърна томография (МДКТ) BRIGHT SPEED; General Electrice Healtheare, USA.

От началото на 2012 г. в клиниката е въведена двойноенергийната остеоденситометрия (DEXA HOLOGIC QDR 4500 C)

През 2013 г. е пусната в експлоатация болничната информационна система с възможности за архивиране на образите и навлизане на телерадиологията (PACS).

От началото на 2014 г. в клиниката функционира нова ултразвукова уредба ZONARE Medical Systems (САЩ).

Във връзка с изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. от Министерството на здравеопазването в клиниката по Образна диагностика е въведена в експлоатация следната нова диагностична апаратура:

1. Дигитална ехографска система на фирмата ИЛАН Медицинскатехника.

2. Дигитален скопично-графичен рентгенов апарат от ДАРИС МС.

3. Многодетекторен 16-срезов компютърен томограф СИМЕНС АГ АВСТРИЯ.

4. Ядреномагнитен резонанс 1,5 T на фирмата GENERAL ELECTRICE HEALTHEARE, USA.

Щатът на Клиниката по Образна диагностика, включително и дейност по ангиографска и инвазивна диагностика, включва общо 50 човека, от които 1 професор, 14 лекари - от тях 12със специалност, 21 рентгенови лаборанти,1 старши рентгенов лаборант, 7 медицински сестри, 5санитари, 1 физик. Работата в клиниката по Образна диагностика, свързана с източници на йонизиращи лъчения е съобразена с изискванията за ненадхвърляне на индивидуалната годишна доза, до 100 mSv за срок 5 години съгласно Наредбата за основни норми за радиационна защита, приета с ПМС № 5 от 2001 г. (ДВ, бр.5 от 2001 г.)

Научните кадри на клиниката представляват приблизително ¼ от лекарския състав и се състоят от 1 професор, 1 главен асистент и 5 асистенти. Един от лекарите е с научно звание „доктор по медицина” от м.май 2014 г.

Уникалността на дейността, извършвана в КОД се обосновава от предназначението и организацията на работа в болницата като цяло и изискванията, които се поставят в условията на спешност. Това са 24-часово целогодишно поддържане на екип от 10 рентгенолози и 15 рентгенови лаборанти през деня и минимум 1 рентгенолог и 1 рентгенов лаборант през нощта, извършващи цялата гама конвенционални рентгенови изследвания. Осигурено е дежурство на разположение през нощта за провеждане на компютъртомографски изследвания.

Основните раздели на образната диагностика, застъпени в дейността на Клиниката по Образна диагностика към УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен включват:

 • Урогенитална образна диагностика
 • Образна диагностика на храносмилателната система
 • Мускуло-скелетна образна диагностика
 • Торакална образна диагностика
 • Сърдечно-съдова образна диагностика
 • Педиатрична образна диагностика
 • Неврорентгенология
 • Лицево-челюстна образна диагностика
 • Образна диагностика на млечната жлеза
 • Спешна образна диагностика
 • Основните диагностични методи, прилагани в структурата включват:

  1. Конвенционална рентгенова диагностика – всички видове рентгенологични изследвания (графии и скопии) .

  2. Мамографии.

  3. Ултразвукова диагностика (ехография) – диагностика на глава и шия, сърце и големи съдове, гърда, абдоминални и периферни кръвоносни съдове, триплексехографско ултразвуково изследване на висцерални органи.

  4. Компютърна томография – изследване на глава, гръбначен стълб, шия, гръден кош и гръдни органи, корем и коремни органи, опорно-двигателен апарат.

  5. Магнитнорезонансна диагностика - изследване на глава, гръбначен стълб, шия, гръден кош и гръдни органи, корем и коремни органи, опорно-двигателен апарат.

  6. Васкуларна интервенционална образна диагностика – васкуларни интервенции (перкутанна транслуминална ангиопластика и стентиране, интраартериална емболизация). Перкутанно контрастно изследване на различни съдови системи, включително ангиография.

  7.Неваскуларна интервенционална образна диагностика – прилагат се някои високоспециализирани минимално инвазивни за диагностика или лечение под контрол на образен метод – рентген, КТ, ултразвук, мамограф.

  5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а