Клиника по хематология
Клиника по хематология

Описание

Клиниката е основана през 1974 год. От основаването си до есента на 2007 год. бе разположена на четвъртия етаж на Първа клинична база и разполагаше по план с 35 легла (33 легла и 2 кушетки).

През есента на 2007 год. клиниката е пребазирана в самостоятелна сграда (бившо Родилно отделение). Разположена е на два етажа и разполагаше в началото с 43 легла и сектор за амбулаторни манипулации с 4 легла. По-късно амбулаторният сектор бе закрит,а плановите легла увеличени на 46. От лятото на 2014 год. плановите легла на клиниката достигнаха 52. Клиниката по хематология УМБАЛ Плевен е една от самостоятелните хематологични стационари у нас, редом с Националната специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания София; университетските клиники по хематология в София, Пловдив и Варна и Клиниката по хематология и онкология ВМА София.

В клиниката се диагностицират и лекуват всички бенигнени и малигнени, остри и хронични хематологични заболявания.

Прилагат се всички съвременни терапевтични средства, които са регистрирани в България. В клиниката не се прилага само костно-мозъчна трансплантация, а дълбока лъчетерапия се провежда в НОЦ София.

Хематологична клиника Плевен покрива всички изисквания на приетия медицински стандарт по клинична хематология за хематологичен стационар от II ниво.

В клиниката се обучават специализанти по клинична хематология, студенти по медицина, стажант-лекари, общо-практиктикуващи лекари, специализанти по вътрешни болести и профилни специалности. Провежда се практичесто обучение на студенти от факултетите «Здравни гружи» и «Обществено здраве» на Медицински университет Плевен, от Медицински колеж.

Хематологична клиника Плевен от 2000 год. е център за провеждане на международни клинични проучвания на нови медикаменти. В клиниката досега се проведени над 50 клинични проучвания. В момента се работи по 15 клинични проучвания.Развитие на клиниката през последните години

След пребазирането значително се подобри бита на болните. Болничните легла са разпределени в 13 болнични стаи. Повечето са с 3 до 4 легла и със самостоятелни санитарни възли.

Клиниката разполага вече с всички необходими работни помещения; стаи за почивка на лекари, медицински сестри и санитари. Оборудван бе кабинет за клинични проучвания. Повечето помещения за работа и почивка на персонала са климатизирани.

Значително се подобри материалната база с нов ЕКГ апарат, нови перфузори, компютри и принтери, апарати за мултимедия, хладилници, фризер, осигурени главно от спонсори.

С помощта отново на спонсор бяха обновени и се поддържат зелените площи пред новата база на клиниката.

Бе възстановен статутът на клиниката като база за специализация по Клинична хематология. Лекари от клиниката активно участваха в националните конференции и конгрес по клинична хематология, в множество хематологични форуми в чужбина.

През последния тригодишен период двама главни асистенти напуснаха клиниката. С конкурс бяха избрани 2 нови асистенти. Назначени бяха двама нови ординатори. В отчетния период трима ординатори започнаха специализация по Клинична хематология. Към момента общо 4 лекари са специализанти по Клинична хематология.

В клиниката работят 9 лекари (1 доцент, 1 главен асистент, 2 асистенти, 5 ординатори), 14 медицински сестри и 7санитари.

Пет лекари са с две специалности – Вътрешни болести и Клинична хематология, един лекар е със специалност Вътрешни болести. Трима лекари са бе специалност.

Всички медицински сестри са специалисти с висше образование, старшата медицинска сестра е магистър по административен и здравен мениджмънт. Една сестра е бакалавър по управление на сестринските грижи.

Анализ на дейността на клиниката

През изтеклия период Хематологична клиника продължи успешно да се утвърждава като един от водещите центрове в България за лечение на хематологични заболявания. Запази се тенденцията над 30% от пациентите в клиниката да са от други области. В Хематологична клиника Плевен се лекуват пациенти от всички области на Северна Бълтария, все повече пациенти от Южна България. Все пак основният контингент болни беше и остава от Плевенска, Ловешка, Габровска и Великотърновска области.

Клиниката няма аналог в централна Северна България, в града няма друга подобна структура. Това натоварва допълнително стационара с диагностика и лечение на всички хематологични заболявания и синдроми (бенигнени и малигнени). На първо място на всички анемии. Много висок за вътрешна клиника е броят на хоспитализациите по спешност, предимно на тежки анемични синдроми.

Последователен е стремежът болшинството от анемиите да се диагностицират и лекуват в амбулаторни условия от Хематологичен кабинет, за да се осигури достатъчно леглова база за лечение на малигнените хемопатии. В резултат около 80-85% от пациентите в клиниката са с малигнени хематологични заболявания.

Отчитаме прогресивно нарастване на пролежалите пациенти и подобряване на всички основни клинични параметри: използваемост на легловия фонд, оборот на едно легло, среден престой на болен. Резултатите са особено значими предвид тежестта на патологията, която се лекува в клиниката. 

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
+35964886335+35964886392