Стационар
Стационар

Описание

  • Отделение по медицинска онкология
  • Отделение по лъчелечение
  • Отделение по медицинска окнология и онкохирургия в гинекологията (Гинекологично отделение)
  • Отделение по онкологична хирургия
  • Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ)
  • Отделение по Лъчелечение за престой до 12 часа (Дневен стационар)
  • Отделение по Медицинска онкология за престой до 12 часа (Дневен стационар)
, България