Описание

Болницата е създадена през 1879г.Към момента МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен е предпочитано лечебно заведение не само от Сливенска област, но и от Бургаска и Ямболска област. Тук работят около 800 човека, а леглата са 521.

РЪКОВОДСТВО:

Д-р Васислав Петров

 

Изпълнителен директор
д-р Васислав ПЕТРОВ
тел.: 044/ 611 701

Д-р Хрисант Хрисантов

 

Зам. директор
Медицински дейности
Д-р Хрисант ХРИСАНТОВ
тел.: 044/ 611 703

Розалина Спасова

 

Зам. директор 
Административни дейности
Розалина СПАСОВА
тел.: 044/ 611 711

 

Главна мед. сестра
Красимира ТАНЕВА 
тел.: 044/ 611 725

Пепа Стоянова

 

Зав. отдел "Счетоводство, финанси
и прогнози" - Гл. счетоводител
Пепа СТОЯНОВА
тел.: 044/ 611 738

Д-р Митев

 

Правен съветник 
Адвокат Димитър МИТЕВ
тел.: 044/ 611 710

СТРУКТУРА

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

Приемно-консултативни кабинети
Медико-диагностична лаборатория за клинични изследвания
Медико-диагностична лаборатория по микробиорлогия и вирусология
Отделение за образна диагностика
Отделение по функционална диагностика
Отделение по обща и клинична патология
Отделение по съдебна медицина
Болнична дезинфекция и стерилизация
Отделение по хемодиализа
Отделение по трансфузионна хематология
Отделение по спешна медицина
Трудово-експертна лекарска комисия

ПРИЕМНО - КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ

 • Хирургичен кабинет;
 • Ревмокардиологичен кабинет;
 • Ортопедичен кабинет;
 • Неврологичен кабинет;
 • Неврохирургичен кабинет;
 • УНГ кабинет; Очен кабинет;
 • Гастроентерологичен кабинет;
 • Ендокринологичен кабинет;
 • Кабинет по нефрология и пулмология;
 • Кабинет детски болести;
 • АГ кабинет;
 • Урологичен кабинет;
 • Психиатричен кабинет;
 • Анестезио-логичен кабинет;
 • Кабинет по физикална терапия и рехабилитация.

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

Отделение по вътрешни болести
Отделение по нефрология
Отделение по кардиология
Отделение по ендокринология
Отделение по гастроентерология
Отделение по ранна рехабилитация и физиотерапия
Отделение по инфекциозни болести
Отделение по неврология
Отделение по психиатрия
Отделение по детски болести
Отделение по неонатология
Отделение по ортопедия и травматология
Отнеление по ушно-носно-гърлени болести
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по офталмология
Отделение по хирургия
Отделение по лицево-челюстна хирургия
Отделение по неврохирургия
Отделение по анестезиология и интензивно лечение
Отделение по урология
Отделение по пневмология и фтизиатрия
Отделение за долекуване и продължително лечение
Болнична аптека
Бтделение по вътрешни болести - гр.Котел

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

Заместник директор по мед. дейности
Заместник директор по административни дейности

Главна медицинска сестра

Административен сектор
Тел. 044 / 611 726

Отдел "Счетоводство, финанси и прогнози";
Тел. 044 / 611 761

Стопански отдел
Тел. 044 / 611 817

- Сектор "Ремонт и поддръжка";
Тел. 044 / 611 819

- Сектор "Автотранспорт";
Тел. 044 / 611 803

- "Приемане, разпределяне на болнично бельо и шивашки услуги"; 
Тел. 044 / 611 785

- Сектор "Приемане и разпределяне на болнична храна".
Тел. 044 / 611 740

ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ