Сектор инвазивна кардиология
Сектор инвазивна кардиология

Описание

В отделението най-често се приемат пациенти със следните остри нарушения на кръвообращението и на ритъма и проводимостта:остър инфаркт на миокарда,нестабилна стенокардия,стабилна стенокардия,остра сърдечна недостатъчност,остри ритъмни и проводни нарушения с хемодинамични нарушения.

Най-доброто нещо, което можете да направите е да поемете грижата за собственото си здраве в свои ръце. Поемането на отговорност ще Ви помогне да живеете един здравословен и ползотворен живот. Живота не е в това да сме живи, а в това да сме здрави. 


ЕКИП:

Професор Александър Чирков
Д-р Ал Самра
Д-р Драгнев
Д-р Н.Русев
Д-р Р.Славов
Д-р Тодорова
ст. мед. сестра Виолета Стаматова

В отделението най-често се приемат пациенти със следните остри нарушения на кръвообращението и на ритъма и проводимостта:

  • остър инфаркт на миокарда
  • нестабилна стенокардия
  • стабилна стенокардия
  • остра сърдечна недостатъчност
  • остри ритъмни и проводни нарушения с хемодинамични нарушения

В отделението се прилагат всички съвременни методи за лечение:
първична ангиопластика (РСI) при остър миокарден инфаркт с персистираща СТ сегмент елевация 
интрааортна балонна помпа, хемофилтрация, временна трансвенозна електрокардиостимулация, апаратна вентилация, инвазивен контрол на хемодинамиката, електрокардиоверсио с бифазни импулси 
лечение с GP II в/III а венозни блокери на тромбоцитната агрегация 
В отделението по инвазивна кардиология към МБАЛ "Хаджи Димитър" гр.Сливен се извършват диагностични и интервенционални лечебни процедури в планов и в спешен порядък. 
Отделението разполага с висококвалифициран екип от специалисти, които извършват: 
диагностични процедури, включващи лява и дясна сърдечна катетеризация, коронарни ангиографии, аортографии, каротидографии, лява и дясна вентрикулографии 
интервенционални процедури: 
коронарна ангиопластика в съчетание с интракоронарно стентиране 
ангиопластика на периферни съдове 
митрална валвулопластика 
Отделението разполага с една катетеризационна зала, оборудвана с необходимата апаратура. Освен, че дават точна диагностика на заболяването на сърцето, коронарографиите осигуряват качествено и модерно лечение и многократно увеличават шансовете за добри прогнози и качествен живот след манипулациите. 

Функционален сектор

В него се извършват високоспециализирани изследвания като работна ЕКГ проба – на велоергометър или бягаща пътечка, Холтер ЕКГ мониториране, 24 часово мониториране на артериално налягане, Доплер-сонография на мозъчни, периферни и бъбречни артерии, венозен Доплер на долни крайници, ехокардиография, включително трансезофагеална. Кабинетите разполагат с ехографски апарати от последно поколение с уникални за България диагностични възможности. 

Ангиографски сектор

При нас се извършват всички високоспециализирани инвазивни кардиологични и съдови изследвания и терапевтични процедури: 
• сърдечна катетеризация 
• ангиография на коронарни, мозъчни, периферни, каротидни и висцерални артерии 
• селективна пулмоангиография 
• вътресъдов ултразвук (IVUS) 
• перкутанни коронарни интервенции 

Сектора осъществява чрез своите амбулаторни звена и стационарна база комплексна консултативно-диагностична и лечебна дейност, ползвайки най-новите методи и средства на кардиологичната наука и изкуство. 


В амбулаторните звена, които са ситуирани в консултативно-диагностичния блок на болницата се извършват : 
А. Диагностични консултативни прегледи и диспансерно наблюдение. 
Б. Функционално диагностични изследвания: 
електрокардиография; 
трансторакална ЕХО кардиография; 
трансезофагиална ЕХО кардиография; 
ЕКГ стрес - тест; 
24-часов ЕКГ - Холтер

В стационарната база се извършва: 
А. Интензивно лечение на сърдечно-съдови заболявания. 
Б. Инвазивна диагностика, съвместно с отделението по образна диагностика, включваща: 
дясна сърдечна катетеризация; 
оксиметрия; 
определяне на минутен сърдечен обем; 
пулмоангиография; 
лява сърдечна катетеризация; 
лява вентрикулография; 
селективна коронарна ангиография; 
аортография; 
каротидография; 
реновазография; 
периферна ангиография. 

В. Инвазивни кардиологични лечебни процедури, съвместно с отделението по образна диагностика, както следва: 

имплантиране на интракоронарен стент; 
каротидна ангиопластика; 
ренална ангиопластика; 
периферна ангиопластика; 
ангиопластика на венозни графтове; 
митрална, аортопулмонална и трикуспидална валвулопластика; 
перикардна пункция; 
имплантация на кава филтър; 
имплантация на временни и постоянни пеисмейкъри; 
имплантация на автоматичен кардиовертер(дефибрилатор); 
поставяне на интрааортен контрапулсатор. 

Посочените функционално- и инвазивно-диагностични изследвания, интензивно лечение и интервенционално-кардиологични лечебни процедури се провеждат в съответствие с изискванията на договорените с НЗОК “клинични пътеки” и разработените собствени клинични протоколи (терапевтични алгоритми). 
Състоянието на всеки новоприет болен се обсъжда задълбочено на ръководен от началника на клиниката лекарски консилиум, с оглед определяне на най-ефективна диагностична и лечебна стратегия. 
С въведената система за мониториране и вътрешна оценка на качеството на диагностично-лечебните дейности и на сестринските грижи, в контекста на основните принципи на “движението в полза на ефекта от лечението”, е постигнато: стриктно спазване на специфичните за болницата медицински стандарти ; висококачествено осъществяване на общите и специфичните сестрински грижи; 
 

8800, Сливен, България, Ул.Димитър Пехливанов 5