Клиника по професионални заболявания
Клиника по професионални заболявания

Описание

Извършва съвременна диагностика, лечение и експертиза на професионалните болести. Осъществява националната здравна политика в областта на професионалната патология.

В Клиниката по професионални заболявания се извършва съвременна диагностика, лечение и експертиза на професионалните болести. Осъществява националната здравна политика в областта на професионалната патология. Участва в изготвяне на законови и подзаконови нормативни актове на Министерството на здравеопазването, както и в международни научни проекти. Разработва научно-практически проекти, свързани с професионалните болести в различни браншове и области в страната.

В клиниката работят 11 висококвалифицирани лекари, водещи специалисти в областта на професионалните болести с богат практически опит в диагностиката и лечението. 

Дейността на клиниката включва диагностика и лечение на: 

  • професионалните прахови и алергични болести на белите дробове;
  • интоксикации с тежки метали, органични разтворители, пестициди, дразнещи газове;
  • професионални болести на централната и периферната нервна система (вибрационна болест, нервно-вегетативна дисфункция, дискова болести др.);
  • професионалните заболявания на горните дихателни пътища и сетивните системи и др.

Научно-изследователската дейност е насочена към ранната диагностика на професионалните болести чрез въвеждане на високоспециализирани методики, създаване на образно-функционални констелации и нови диагностични критерии при определяне на професионалния характер, имунологични изследвания, нови схеми на антидотна терапия и лечение, проучвания на професионалната заболеваемост в условията на съвременото производство.

Клиниката по професионални заболявания е единствена структура на Медицинския университет за обучение по професионални болести на студенти по медицина, специализанти и докторанти. Разполага с отлична материална база за обучение: стационар, съвременна диагностична апаратура, възможност за практически демонстрации на болни, библиотечен фонд.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТОКСИКАЦИИ

В отделението се диагностицират и лекуват случаи със специфични (силикоза, азбестоза, токсични пневмофибрози) и неспецифични белодробни заболявания (бронхиална астма, хиперсензитивен бронхиолит, хроничен бронхит, ХОББ, бронхопневмонии, бронхиектатична болест, белодробни тумори и др). Извършват се кожно-алергични проби – битови, хранителни, медикаментозни, професионални, проба Манту; бронхопровокационни тестове с професионални, битови алергени и медиатори; бронходилатативни тестове с бронходилататори; спирометрия с изследване на основните показатели на външното дишане и малките дихателни пътища. Обособен е сектор за интензивно лечение с непрекъснато кислородно подаване.

Към белодробно отделение има разкрит секторХронични професионални интоксикации”, в който се диагностицират и лекуват хронични (професионални и битови) отравяния с метали, органични разтворители, пестициди и газове. Секторът работи съвместно с лаборатория за определяне на метали и метаболити на токсични вещества в биологични среди (кръв, урина). Специализиран е в диагностиката на уврежданията с тежки метали и антидотното лечение на тази специфична патология. Благодарение на висококвалифицираните си специалисти по клинична токсикология, професионални болести и трудова медицина в токсикологичния сектор се провежда и обучение на специализиращите ”трудова медицина”, ”професионални болести” и ”клинична токсикология”.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УНГ БОЛЕСТИ И ОТОНЕВРОЛОГИЯ

В отделението се извършват диагностика, лечение и експертиза на патологията на сензорните системи с общ и професионален характер, заболявания на горните дихателни пътища. Специалистите в отделението са с допълнителни квалификации по аудиология и отоневрология. Оборудвано е с високоспециализирана апаратура, част от която е уникална за страната. Извършва се целия спектър от отоневрологични изследвания, включително електрофизиология, изследване на вкуса и обонянието, ниво диагностика на лицевия нерв, прагова и надпрагова аудиометрия, слухопротезиране. Лекуват се следните заболявания: глухота, световъртеж, ринити, синузити, тонзилити, ларингити и др. Високата квалификация на персонала осигурява адекватна и прецизна диагностика, както и лечение на целия спектър от периферни, комбинирани и централни увреждания на сензорните системи.

Научната дейност на отделението намира признание в наши и международни специализирани издания и медицински конгреси.

ОТДЕЛЕНИЕ ПОПРОФЕСИОНАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ НА НЕРВНАТА И МУСКУЛНОСКЕЛЕТНАТА СИСТЕМА

Отделението  е единственото по рода си в България. Извършва диагностика, лечение, рехабилитация, оценка на характера и медицинска експертиза на остри и изострени хронични нервни и мускулно-скелетни болести, обусловени или свързани с рискови фактори на работната среда, трудовия процес и екологията при спазване на правилата за добра медицинска практика и зачитане правата на пациентите; консултативна и методична помощ в областта на професионалната патология на нервната и мускулно-скелетната система и трудовата медицина; научна и научно-приложна дейност; учебна дейност – подготовка на студенти, специализанти и докторанти по професионални болести, на лекари – магистри по медицина за придобиване на квалификация по капиляроскопия, лазерна доплерова флоуметрия, палестезиометрия, термисторна термометрия, функционална диагностика на автономната нервна система, алтернираща динамометрия.

В отделението работят специалисти по професионални и нервни болести с допълнителна квалификация по диагностика на автономната (вегетативната) нервна система, микроциркулацията, периферната нервна система, придобита у нас и в чужбина, с интердисциплинарен подход към болния. За прецизната работа допринася и съвременното оборудване с високоспециализирана и в някои отношения уникална за страната апаратура, модерните диагностични средства в болницата и добрата колаборация с останалите специалисти. В отделението се приемат болни с увреждания от вибрации, статично и динамично физическо натоварване и пренапрежение, неблагоприятен (преохлаждащ, прегряващ) микроклимат, токсични въздействия или свързани с тези рискови фактори увреждания, болни с автономни (вегетативни) разстройства, перифернонервна патология, разстройства на координацията и равновесието и други.

Отделението по професионални увреждания на нервната и мускулно-скелетната система към КПЗ с подписването на рамков договор с НЗОК разширява своята дейност и има възможност да приема амбулаторно и клинично за изследвания и лечение широк спектър от неврологични заболявания: болести на черепномозъчните нервни, на нервните коренчета и плексуси, невропатии и полиневропатии с различна генеза; вертеброгенни болкови синдроми; дегенеративни и обменни заболявания на нервната система; консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип; системни заболявания на съединителната тъкан; мозъчен инфаркт.

Към отделението функционира специализиран кабинет по клинична невровегетология за диагностика на автономната (вегетативната) нервна система и лечение на заболявания като вегетативна полиневропатия на горните крайници, феномен на Рейно, дистална автономна невропатия и невровегетативна дисфункция с различна генеза. Извършват се следните изследвания: лазерна доплерова флоуметрия; капиляроскопия; дистална доплерова сонография; термисторна термометрия; палестезиометрия; алтернираща динамометрия; функционални автономни тестове – студов, топлинен, вено-артериоларен, на реактивна хиперемия, на Валсалва, дълбоко дишане, респираторен арест, ортостатичен, клиностатичен, с изометрично мускулно съкращение, емоционален стрес и др.

1000, София, България, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 15
+35928528372