Отделение по Обща, Мини-инвазивна и Лапароскопска хирургия
Отделение по Обща, Мини-инвазивна и Лапароскопска хирургия

Описание

Отделение по Обща, Мини-инвазивна и лапароскопска хирургия

Лапароскопско лечение на всички видове хернии на предна коремна стена (ингвинални хернии - TAPP, TEP), следоперативни хернии и евентрации.

Лапароскоски анти-рефлукси операции при ГЕРБ, Хиатални хернии

Лапароскоско лечение на Ахалазия

Лапароскопски операции при дебелочревни тумори - дясна, лява хемиколектомии

Лапароскопски операции при тумори на ректума (вкл ниско разположени тумори) - предна резекция, ниска предна резекция; лапароскопка ампутация на ректум (Майлс, Milles operation)

Лапароскопсха хирургия на жлъчните пътища (камъни в жлъчен мехур, в общия жлъчен канал) Отделението разполага с Ендоскопска апаратура (дуоденоскоп) и извършва рутинно при строги показания - ЕРХПГ (ЕРЦП, ERCP) с възможност за папилотомия, екстракция на конкременти, както и поставяне на билиарни протези.

Лапароскопска чернодробна хирургия - биопсии, премахване на метастази, сегментни резекции

Лапароскопско лечение при заболявания на слезката (далака)

Лапароскопско лечение при тумори на надбъбрека

Отделението по хирургия извършва целия набор от конвенционални оперативни намеси от областта на Общата и коремна хирургия.

Отделението е специализирано също в сферата на аноректална хирургия - най-съвременни методи на лечение на 

1. Остра и хронична анална фисура

2. Анални и перианални абсцеси

3. Анални и перианални фистули

4. Хемороиди

В отделението се извършват рутинно ендоскопски изследвания на горен и долен гастроинтестинален тракт - както диагностични ГАСТРОСКОПИИ и КОЛОНОСКОПИИ, така и интервенционални - Полипектомии (премахване на полипи от стомах и дебело черво), спиране на кръвотечение от кървяща язва, ендоскопско ЛИГИРАНЕ НА ВАРИЦИ НА ХРАНОПРОВОДА; Протезиране на хранопровод; поставяне на перкутанна ГАСТРОСТОМА - PEG; ЕРЦП (ЕРХПГ) при запушване на жлъчни пътища с отстраняване на камъни; Билиарен дренаж с поставяне на протези и др. 

Всички ендоскопски манипулации се извършват под УПОЙКА и с участието на опитен анестезиолог.

1000, София, България, бул. “Акад. Иван Гешов” 15 1431 София, България