Детска анестезиология
Детска анестезиология

Описание*

В отделението работят 17 лекари по специалността анестезиология и интензивно лечение, които владеят и прилагат различните техники за обща и регионална анестезия.

В отделението работят 17 лекари по специалността анестезиология и интензивно лечение, които владеят и прилагат различните техники за обща и регионална анестезия.
Специалистите по здравни грижи са 35 и са профилирани като анестезиологични, реанимационни и операционни сестри.
Анестезиологичната дейност е свързана с осигуряване и постоянно следене на основните жизнени показатели. При въвеждането на децата в безсъзнателно състояние е абсолютно задължително апаратурата да е снабдена с аларми за разхерметизиране, концентрация на кислород в подаваната газова смес, концентрация на въглеродния диоксид в издишаната смес и постигане на физиологичните дихателни паламетри. Детските операционни зали, които са 4 на брой, разполагат именно с такива апарати.В реанимационното отделение се прилагат различни техники на продължително обезболаване. В отделението се вентилират пациенти от новорожденска възраст (минимално тегло 620 гр.) до 18 години. На пациентите и родителите им се предлага и консултации и работа с детски психолог.

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
+35929154206+35929154206