Детска реанимация
Детска реанимация

Описание

​Отделението по детска реанимация дава своя принос за подобряване качеството на детския живот. Чрез профилактична, диагностична, лечебна и рехабилитационна дейност целим реализиране на „потенциалното здраве” на обслужваните пациенти.

Отделението по детска реанимация дава своя принос за подобряване качеството на детския живот. Чрез профилактична, диагностична, лечебна и рехабилитационна дейност целим реализиране на „потенциалното здраве” на обслужваните пациенти.

Реанимационното отделение е съставено от два сектора: асептичен и септичен, всеки с по четири бокса. Спазени са всички нормативни изисквания – квадратура, осветление, температура, влажност и движение на въздуха. Високо специализираният екип и оптималното оборудване позволяват осъществяването на добра медицинска практика. 
Средно годишно в отделението се лекуват около 420 деца. Това е единственото отделение, в което освен хирургично болни се лекуват и деца в коматозен статус, деца с интоксикации и педиатрични пациенти в критично състояние

Предимства за пациента

  • Отделението по детска реанимация с детска шокова зала е осигурено с необходимата апаратура за осъществяване на лечебни дейности, в т.ч. и оказване на спешна медицинска помощ на пациентите.
  • Отделението разполага с екипировка за контрол на жизнените функции на пациентите и извършване на рутинни изследвания и процедури (електрокардиограф, термометри, фонендоскопи, сфигмоманометри и др.), както и оборудване за парентерални инфузии на лекарствени средства, кръв и кръвни продукти.
  • Отделението е обезпечено с необходимия инструментариум и апаратура за кардиопулмонална резусцитация при състояния, пряко застрашаващи живота на пациентите

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21