Клиника по изгаряния и пластична хирургия
Клиника по изгаряния и пластична хирургия

Описание

Клиника по изгаряне и пластична хирургия представлява единственото за страната комплексно модерно, централизирано, специализирано, научно и високо технологично звено. Само то в страната е изградено за лечение на деца и възрастни както в острия стадий на травмата, така и на последствията от такава.

Клиника по изгаряне и пластична хирургия представлява единственото за страната комплексно модерно, централизирано, специализирано, научно и високо технологично звено. Само то в страната е комплексно изградено за лечение на деца и възрастни пациенти както в острия стадий на травмата, така и на последствията от такава.
Дейността му обхваща познанието, техническите умения и преценка, необходими за адекватната диагностика и лечение на термичната травма. 
Научната база включва, но без да се ограничава само до тях, лечението на кожни дефекти от различно естество: след травма, възпалителни заболявания, съдови и метабилитни процеси, малформации.
Тук се лекуват и оперират доброкачествени и злокачествени кожни образования и вродени съдови малформации по кожата. В клиниката се извършват реконструктивни операции на придобити и вродени кожни дефекти. Тук си извършва и пълния обем на естетични операции по повърхността на тялото - от косата на главата до ноктите на краката.
В клиниката работят и най-големия брой на специалисти със специалност и дипломи по пластично възстановителна и естетична хирургия в страната.
В клиниката има и самостоятелно интензивно реанимационно отделение с операционен блок, обслужващо само тази клиника.
Специалистите по пластична хирургия и по интензивно лечение, работещи в клиниката притежават отлична техника и задълбочени познания по анатомия, физиология, образна диагностика, органна функционална диагностика, предоперативна оценка, следоперативни грижи, интензивни грижи, пластична хирургия, онкология и трансплантология. В двете отделения – за възрастни и деца работят и тясно специализирани терапевт и педиатър които се грижат за пациенти с придружаващи заболявания от тяхната област. Те имат и грижата за предоперативните прегледи на пациенти подлежащи на оперативни интервенции.
Клиниката разполага и с микробиологична лаборатория от която ежедневно се получават необходимите микробиологични изследвания.
Клиниката има  самостоятелен приемно консултативен кабинет, който работи денонощно и в него на разположение на пациентите са специалист пластичен хирург и специалист реаниматор. 


ПРЕДИМСТВА НА КЛИНИКАТА:
Клиниката по пластична хирургия и изгаряния и работата в нея са изградени на основата на разработените от Световната и Европейската Асоциация по изгаряния и на Световната и Европейската Асоциация по пластична хирургия стандарти. Последните представляват професионалното виждане за изискванията и организацията на работа в пластичната хирургия във всичките й разновидности и е плод на съвместната работа на голям брой световни и европейски пластични хирурзи.

Клиниката е така структурирана и оборудвана, за да може да поема лечението както на отделен болен, така и на пострадали по време на групови и масови аварии. В нея се лекуват свежи изгаряния, последствия от изгаряния, рани от всякакво естество, доброкачествени и злокачествени кожни образования, съдови аномалии по повърхността на тялото. Извършват се различни реконструктивни операции при вродени и придобити аномалии. В клиниката се извършват и всички естетични оперативни процедури.


КЛИНИЧНА И ХИРУРГИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ


Клинична компетентност

Пластичните хирурзи и реаниматори активно участват във всички етапи на диагностично-лечебния процес. Това включва изследването на пациентите, вземане на решение относно индикацията за операция при всеки отделен случай, поддържане на високоспециализиран оперативен екип, способен да извърши необходимата операция при всеки пациент, както и да осигури адекватното му следоперативно наблюдение.

Компетентността в хирургията и интензивното лечение означава устойчиво, адекватно и умело решаване на хирургичните проблеми. Това се постига с натрупването на опит от активното лечение на такива болни и редовно участие в специализирани срещи, симпозиуми и конгреси.
Пластичните хирурзи и реаниматори са специално квалифицирани в лечението на болестите и травмите от тяхния до мен.


Хирургична компетентност

В клиниката по пластична хирургия се извършват рутинно целия обем на пластично реконструктивни и естетични оперативни намеси и манипулации при деца и възрастни.


ПРЕГЛЕДИ И ДИАГНОСТИКА

Прегледи

В клиниката се извършват първични и вторични медицински прегледи по линия на НЗОК, на ЗОФ, както и свободен платен прием. Клиниката разполага с три диагностични кабинета и две манипулационни зали.

Клиниката разполага с консултативен кабинет. Консултациите са от хабилитирани лица. Извършват се прегледи както по линия на НЗОК, допълнителните здравноосигурителни фондове, както и срещу заплащане. През този кабинет преминават и всички пациенти, лекувани в клиниката, като те се проследяват с месеци след изписването им. Не е необходимо предварително записване за тези прегледи. Те се извършват всяка сряда от 11 часа в клиниката.


Диагностика

Клиниката има на разположение микробиологична лаборатория. В нея се изследват раневи секрети, кръв, гърлен и анален секрет. Извършват се количествени и качествени изследвания на микробиологичните проби. Тъй като лабораторията е базирана в клиниката, необходимите резултати от изследванията се получават още на следващия ден от постъпване на материалите и това прави наличието на тази лаборатория особено ценно в етапа от лечението на болните.

Клиниката ползва и всички останали лаборатории, базирани в болницата - хематологична, биохимична лаборатория.

Наличието на тъканна банка е от особено значение за лечението на тежки изгаряния и за някои реконструктивни операции. От нея се снабдяваме с така необходимите за лечение на изгаряния - трепна човешка кожа и свинска кожа и амнион. Ползва се и хруштял, дура матер и перитонеум за различни реконструкции.


УЧЕБНА ДЕЙНОСТ


Членства в медицински асоциации

 • Световна асоциация по изгаряне (ISBI) – в нея членуват 7 лекари, като проф. д-р . О. Хаджийски е национален представител на страната
 • Световна асоциация по пластична хирургия (IPRAS) - 8 лекари
 • Световна асоциация по медицина на катастрофите (WADEM) – проф. д-р . О. Хаджийски
 • Eвропейска асоциация по изгаряне (ЕBA) - 12лекари, проф. д-р .О. Хаджийски е национален представител на страната в организацията
 • Eвропейска асоциация по пластична хирургия (ESPAS) - 9 лекари
 • Eвропейска асоциация по спешна медицина (EAEM)– проф. д-р .О. Хаджийски
 • Eвропейска асоциация по изгаряния при деца (EACB) - 2 лекари
 • Средиземноморски клуб по изгаряне и медицина на катастрофите (MBCFD) - 14 лекари
 • Балканска асоциация по пластична хирргия и изгаряне (BAPRES) - 11 лекари
 • Българска национална асоциация по пластична хирургия и изгаряне (БАПХИ) - 18 лекари
 • Български лекарски съюз – 23 лекари
 • Българско хирургично дружество – 4 лекари
 • Българска асоциациа по интензивно лечение - 6 лекари


Учебна дейност

Годишно в Клиниката се обучават няколкостотин лица според насочеността на интересите им. Тук се провежда обучението на следните специалисти:

 • медицински сестри през семестъра и по време на държавния стаж;
 • курсисти по долекарска медицинска помощ от екипите на ЦСМП;
 • студенти медици от трети курс и стажант лекари;
 • лекари за придобиване на специалност по Обща хирургия, Спешна медицина, Обща медицина, пластична хирургия;
 • лекари от екипи на ЦСМП за доболнично лечение;
 • индивидуално обучение по проблемите на изгарянията (реанимационни и хирургични) и на пластична хирургия;
 • методисти по лечебна физкултура - полувисшисти;
 • висши кадри - лекари рехабилитатори и методисти по лечебна физкултура;

Клиниката е основен център за обучение на специалисти по Пластична възстановителна и естетична хирургия. Тук е и мястото, където се провеждат и изпитите по тази специалност за България.


Организационна помощ и методична дейност

Клиниката осъществява методическо ръководство по проблема на лечението на изгарянията в страната още от създаването си. След индивидуално обучение на лекари в нея се формират и първите самостоятелни звена за лечение на тази травма в страната. Такива са: Клиниката в Пловдив и Отделенията в Русе, Варна и Плевен.
Клиниката поддържа и професионални връзки с центъра по изгаряне в Триполи, Либия. Над 100 лекари и медицински сестри са работили там, като екипите са били ръководени винаги от хабилитирано лице от клиниката в София. Тези лекари са оказвали и методична помощ при създаването и разработването на този център.
Клиниката е отговорна за създаването и утвърждаването в страната на специална програма за оказване помощ на болни, получили изгаряния по време на масови катастрофи. Тази помощ е комплексна и включва участието на екипи от клиниката в доболничната помощ на мястото на авариите, в първата помощ в близките до мястото на авариите неспециализирани болници, по време на междуболничния транспорт и, разбира се, в приемането и лечението на пострадалите в специализирания център по изгаряне.
Клиниката има активно участие в разработването на редица профилактични програми за предпазване от термични наранявания и за оказване на първа помощ. Такива комплексни програми за деца от детските градини и за тези от началната училищна възраст са издадени като две монографии. Постоянно е обучението по националните медии и във всекидневниците за предпазване от изгаряния и за пропагандиране на правилното поведение при инциденти и термични поражения.

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21