Изгаряния и пластична хирургия
Изгаряния и пластична хирургия

Описание*

Клиниката по изгаряния и пластична хирургия разполага с две отделения за изгаряния - за деца и за възрастни.

Двете отделения - за деца / 20 легла / и за възрастни / 30 легла/, са разположени на отделни етажи. Във всяко отделение се лекуват средно по 500-600 болни годишно, като 2/3 от тях са с изгаряния или с последици от изгаряния. Останалата част са пациенти с мекотъканни дефекти с друга етиология, атонични и диабетични рани. Немалък е делът на пациентите, постъпващи за естетични операции.
Двете отделения разполагат с отделни септични операционни зали с общо пет операционни маси и отделни екипи, като годишно се извършват около 9000 превръзки в отделението за възрастни и 5000 - в отделението за деца. Около 4500 от тези превръзки се извършват с обща анестезия, като всяка от тях продължава 30-45 минути. 

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21