Втора хирургична клиника
Втора хирургична клиника

Описание

Втора хирургична клиника е специализарно лечебно и научно звено, в което се извършват пълен обем диагностично-лечебни процедури от областта на спешната и плановата гръдна, коремна и съдова хирургия.

Втора хирургична клиника със съдов сектор се разполага на 5 етаж в централната част на сградата на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” и е част от секцията по обща, висцерална и спешна хирургия към болницата. Тя е специализарно лечебно и научно звено, в което се извършват пълен обем диагностично-лечебни процедури от областта на спешната и плановата гръдна, коремна и съдова хирургия. Оперативната дейност включва хирургичното лечение на заболяванията на гастро-интестиналния тракт, хепато-панкреато-билиарната система, злокачествените им новообразувания и усложнения. Като част от секцията по спешна хирургия, клиниката се занимава с лечението и на травматични увреди на гръдния кош и корема, както и придружаващите ги травми на гръдни и коремни органи. В клиниката се извършват и миниинвазивни, лапароскопски оперативни процедури. Извършват се и оперативни интервенции в малък обем, свързани с вродени и придобити заболявания на коремната стена и гръдния кош.

В съдовия сектор към втора хирургична клиника се прилагат консервативни и оперативни методи за лечение на заболявания от областта на съдовата хирургия – планова и спешна.

Важно място в клиниката заема съвременното и комплексно лечение на рани от различно естество, съчетано с модерно оборудване и консумативи. В диагностично-консултативния център на Пирогов има разкрит център за лечение на рани, с възможност за долекуване на пациентите, допълнителни интервенции и специални видове превръзки, свързани със съответното заболяване.


Клинична компетентност

Коремните и съдови хирурзи на клиниката ежедневно участват и решават належащите хирургични проблеми свързани с диагностиката и лечението на пациента, във всеки един етап: от диагностичните процедури, през анализа на резултатите и вземането на отговорни 

решения. В условията на висока натовареност и спешност всичко това е възможно благодарение на колективния екип от висококвалифицирани специалисти, част от които с повече от една хирургична специалност.

Хирургична компетентност

В клиниката на Втора хирургия се извършват рутинно оперативни намеси в планов и спешен порядък, по отворен или ендоскопски (безкръвен) метод, както следва:

 • Оперативни процедури върху стомаха и дуоденума: резекция, пластика на пилор/дуоденум, сутура, обходни стомашно-чревни анастомози и т.н.
 • Оперативни процедури върху панкреаса: панкреато-дуоденална резекция, дистална резекция, кистектомия и т.н.
 • Оперативни процедури върху черния дроб: резекции, сутури, кистектомии при ехинококоза, евакуация на чернодробни абсцеси, интраабдоминални венозни шънтове и перитонео-венозен шънт.
 • Оперативни процедури върху жлъчен мехур и жлъчни пътища: холецистектомия, лапароскопска и конвенционална, билио-дигестивни анастомози, ревизия и анастомози на външни жлъчни пътища и т.н.
 • Оперативни процедури върху диафрагмата: пластика, реконструкция, резекция, сутура.
 • Оперативни процедури върху тънко черво: резекция, сутури и анастомози.
 • Оперативни процедури върху дебело и право черво: резекция, сутури и анастомози.
 • Оперативни процедури при хемороиди, остри и хронични парапроктити, пролапс на ануса и ректума и т.н.
 • Оперативни процедури върху бял дроб и гръдна стена: резекция на белодробен паренхим, торакоцентеза, декортикация на плеврата, лечение на спонтанен и травматичен пневмоторакс, хидроторакс и т.н.
 • Оперативни процедури при вродени и придобити дефекти на коремната стена: херниопластики на ингвиналния канал, пластика на коремната стена при вентрални хернии.
 • Оперативни процедури при заболявания на периферната съдова система: стрипинг и варицектомия при разширени вени на крайниците.
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21