Клиника по  вътрешни болести
Клиника по вътрешни болести

Описание

Отделението по Спешни Вътрешни Болести е високо специализирано звено на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов".

В него се предоставя висококачествена, специализирана стационарна и диагностично-консултативна медицинска помощ в областта на Вътрешните Болести. Дейността му се основава на правилата за добра медицинска практика и националните стандарти за Вътрешни Болести, чрез прилагане на съвременни методи за диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика. Осигурен е 24-часов прием на болните.

В отделението се използват всички съвременни лечебно-диагностични методи (рентгенография, КАТ, ЯМР, измерване на костна плътност, съвременни имунологични параметри и др.) и се прилагат най-новите консервативни и инвазивни техники при лечение на всички заболявания на вътрешните органи и системи.

В болницата постъпват пациенти от цялата страна. Пациентите са равнопоставени по отношение на техните права, медицинско третиране и здравни грижи.

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
+35929154411