II -а травматологична клиника
II -а травматологична клиника

Описание

Предоставя висококачествена специализирана стационарна и диагностично-консултативна медицинска помощ на гражданите в областта на травматологията и ортопедията

Втора клиника по ортопедична травматология е високо специализирано звено на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” В нея се предоставя висококачествена специализирана стационарна и диагностично-консултативна медицинска помощ на гражданите в областта на травматологията и ортопедията. Дейността й се основава на правилата за добра медицинска практика и националните стандарти в ортопедията и травматологията чрез прилагане на съвременни методи за диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика. В клиниката се използват всички диагностично-лечебни методи - стандартни рентгенови изследвания, КАТ, ЯМР; закрита репозиция и имобилизация на фрактурите, отворена репозиция и вътрешна фиксация на фрактурите с винтови, плаки, интрамедуларни средства за фиксация, външна фиксация, мекотъканни операции при травми на ОДА, операции при травми и заболявания на периферни нерви, ортопедични операции за корекция на деформитети в областта на ходилото и коляното, ендопротезиране на тазобедрена и колянна става, артроскопски операции на колянна, раменна и глезенна става.

В болницата постъпват пациенти от цялата страна. Пациентите са равнопоставени по отношение на техните права, медицинско третиране и здравни грижи.


Предимства за пациента

Втора клиника по ортопедична травматология е изградена и функционира по утвърдени национални и международни стандарти.Според данни на СЗО се наблюдава трайна тенденция за застаряване на населението и увеличаване на процента на дегенеративните заболявания на опорно-двигателния апарат.

Наблюдава се също и увеличаване на транспортния,битов и спортен травматизъм. Поради тази причина екипът на Втора клиника по ортопедична травматология се стреми да поддържа еисоко ниво на компетентност и професионализъм.

Контрол на качеството

Контролът на качеството е задължителен елемент във Втора клиника по ортопедична търавматология. Ежедневно се анализират всички опертавни интервенции,кото настъпилите усложнения се коментира т на вътрешно лекарски консилиум.

Оборудване на операционните зали

Клиниката разполага с операционна зала оборудвана по международните стандарти за добра клинична практика.Залата е оборудвана с мобилен Ro-апарат тип"C-рамо".

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21