Клинична  лаборатория
Клинична лаборатория

Описание

Клиничната лаборатория разполага със съвременна апаратура за лабораторни изследвания: Хематологичен анализатор; Биохимичен анализатор; Йонселективен анализатор, К, Na; Коагулометьр; Кръвно-газов анализатор; Имуноанализатор.

В Клиничната лаборатория се извършват:

  • Клинико-химични изследвания;
  • Хематологични изследвания;
  • Коагулационен статус;
  • Сърдечни маркери;
  • Тиреоидни хормони и антитела;
  • Туморни маркери;
  • Кръвно-газов анализ;
  • Гликирани белтъци;
  • Количествено и качествено изследване на урина.

Лабораторните изследвания са достоверни и точни, подкрепени с оценка от външен лабораторен контрол.

Има сключен договор с НЗОК. Извършват се и платени изследвания по утвърден ценоразпис.

1000, София, България, бул. Македония 36