Микробиологична  лаборатория
Микробиологична лаборатория

Описание

Лабораторията разполага със съвременна диагностична апаратура – автоматизирана система за микробиологична диагностика VITEK2 Compact, апарат за хемокултурелна диагностика – BACTEC 9050, ELISA – Readerза имунологична диагностика

В лабораторията се извършват микробиологични изследвания на различни видове материали от болни и амбулаторни пациенти, при които има съмнение за инфекциозен процес или проявени симптоми на инфекция. Във връзка със санитарно – микробиологичния контрол на ВБИ се изследват и материали от болнична среда, медицински персонал, апаратура, инструментариум и средства за дезинфекция. Чрез микробиологичното изследване се доказва инфекциозен причинител, определя се неговата чувствителност към антибиотици и се дава препоръка за провеждане на най – подходяща за пациента антимикробна терапия.

Лабораторната база е модерна, разполага със съвременна диагностична апаратура. – автоматизирана система за микробиологична диагностика VITEK2 Compact, апарат за хемокултурелна диагностика – BACTEC 9050, ELISA – Readerза имунологична диагностика. Прилагат се класически и бързи методи за доказване на причинителите на сепсис и инфекции в сърдечно – съдовата система, уро – генитални инфекции, инфекции на кожата и меките тъкани, раневи инфекции, инфекции в горните и долни дихателни пътища, диариен синдром и други. В лабораторията се диагностицират и инфекции, причинени от някои трудни за култивиране микроорганизми: анаеробни бактерии, хемофилни бактерии, клостридии, микоплазми, хламидии, гъби, трихомонади.

Лабораторията участва в Система за външна оценка на качеството на диагностичната дейност към НЦЗПБ, за което се сертифицира два пъти годишно.

Лабораторията участва и се сертифицира ежегодно по линия на междунара оценка на качеството – UK/NEQAS for Microbiology.

1000, София, България, бул. Македония 36