Описание

Диагностично-консултативен център Асцендент ООД е частно здравно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ.

Центърът е създаден през 2000 г. Във връзка с разширяване на дейността си през месец септември 2006 г. се премества на настоящия си адрес в гр. София, район Оборище, ул. Бачо Киро 47. От създаването си и до момента предлага системен, холистичен подход, както към здравето на жената – от пубертета до менопаузата, така и към здравето на мъжа.

Благодарение на екипа от висококвалифицирани кадри от различни медицински специалности ДКЦ Асцендент предоставя изключителното удобството за пациента – възможност за комплексно консултиране от различни специалисти, заедно с необходимия пълен набор от изследвания.

ДКЦ „Асцендент” ООД (като правоприемник на ЦПМСЗ „Свети Георги” ) от 15 години участва активно в организацията, координацията и/или провеждането на повече от 100 клинични проучвания в I, II,III и IV фаза с основни области – ендокринология, гинекология, кардиология, белодробни заболявания, дерматология и други.

ДКЦ Асцендент разполага с:
• два лекарски кабинета за провеждане на клинични изследвания, оборудвани с компютри с достъп до интернет, факс и копирна машина
• отделение за краткосрочен престой за изследване на бионаличност/биоеквивалентност, разположено на самостоятелен етаж с 10 легла в 3 стаи за доброволци/пациенти, с манипулационна и необходимата апаратура за провеждане на проучвания и за съхраняване на биологични материали и документация – възможност за хоспитализиране до 48 часа, както и със система за повикване на помощ до всяко легло. Отделението разполага с необходимото оборудване за оказване на спешна животоспасяваща медицинска помощ, както и с персонал за оказването ѝ. Отделението работи ефективно от 2009 г., като до момента са проведени 16 клинични изпитвания за бионаличност/ биоеквивалентност при здрави доброволци. Екипът се състои от един клиничен фармаколог, един лекар специалист по вътрешни болести и един специализиращ акушерство и гинекология лекар; 11 медицински сестри и двама лаборанти. Натрупан е значителен опит в провеждането на клинични изпитвания с инхалаторни лекарствени продукти, лекарствени форми за локално прилагане, перорални лекарствени средства и други.

Допълнителен фактор, осигуряващ ефективност в клиничните проучвания, е отработеният механизъм за набиране на пациенти, подходящи за съответното клинично изпитване – наличие на база данни в Асцендент, офериране на безплатни изследвания и прегледи, ежемесечни промоции и други.

Доказателства за изключително големия опит и отлично качество в работата на ДКЦ Асцендент в областта на клиничните изпитвания са и:
• множеството проведени мониторинги от възложители на клинични изпитвания и одити от длъжностни лица на държавите – членки на Европейския съюз и определени от Европейската агенция по лекарствата, доказвали , че клиничните проучвания се осъществяват съобразно Добрата Клинична Практика и при спазване на регулаторните стандарти, както и осигуряващи запазване правата и безопасността на участниците в изследванията
• инспекцията от регулаторния орган – ИАЛ – отчетен положителен резултат за качество без установяване на нарушения и критични забележки
• дългогодишното партньорство със „Синексус България” ЕООД, „Милрей” ЕООД и много други ДИО
• фактът, че възложители на клиничните проучвания в ДКЦ Асцендент са водещи фармацевтични компании: Glaxo Smith Kline, Merck, Boehringen Ingelheime и други.
В ДКЦ Асцендент е учредена Комисия по етика през 2008 г, провела множество заседания по утвърдени стандартни оперативни процедури от ИАЛ.
Осъществена е инспекция от регулаторните власти през април 2012г. , като Комисията получава много добра оценка за работата си.

Клиничните проучвания в ДКЦ Асцендент се осъществяват съобразно Добрата Клинична Практика с основни цели – защита на правата, безопасността и здравето на участниците в изпитването в съответствие с принципите, залегнали в Декларацията от Хелзинки, както и обезпечаване на научната стойност и възпроизводимост на данните от клиничното изпитване.

През 2008 г. центърът получава от МЗ отлична акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност.

ЦЕНОРАЗПИС ЛАБОРАТОРИЯ
ЦЕНОРАЗПИС_CredoWeb_04.2015.docx
ЦЕНОРАЗПИС_04.2015г..docx