Лаборатория по микробиология и вирусология
Лаборатория по микробиология и вирусология

Описание

Лабораторията по микробиология и вирусология е базисна структура от създаването на Институт за специализация и усъвършенстване на лекарите (ИСУЛ), като Катедра по микробиология за следдипломна квалификация на лекари.

Лабораторията по микробиология и вирусология е базисна структура от създаването на Институт за специализация и усъвършенстване на лекарите (ИСУЛ), като Катедра по микробиология за следдипломна квалификация на лекари. ИСУЛ се създава с Указ №528/ 2 октомври, 1950 г на Народното събрание, издаден съгласно постановление на Министерския съвет от 8 август 1950 г.

Микробиологичната лаборатория играе ключова роля в диагностиката на инфекциозните заболявания и процеси , в определянето на специфично насочена антибактериална терапия на пациентите, подходяща употреба на антибиотици ,а така също в контрола на инфекциите.Прилагат се съвременни, стандартизирани методи , за микробно култивиране, откриване, идентификация, изпитване на чувствителността към антимикробни средства и съответно експертно становище , анализиращо типа резистентност, разпознаването на специфични механизми и препоръка за подходяща антибиотична терапия. 

Медицинската микробиология е клон на медицината и микробиологията, който се занимава с изучаването на  микроорганизмите, включително бактерии, вируси, гъбички и паразити, които са от медицинско значение и са в състояние да причинят инфекциозни процеси или заболявания при хората. Тя включва проучване на микробната патогенеза и епидемиология . При проучването на заболяванията е свързана със сродни дисциплини, като патология и имунология.

Основни сфери на дейност:

1. Микробиологична диагностика: изолиране, идентифициране и изпитване чувствителност към антимикробни средства на бактериални видове от различни клинични материали

2. Предоставянето на клинични консултации по диагностика и антибиотично лечение на пациенти, с инфекциозни процеси или заболявания.

3. Изработване на антибиотична политика на лечебното заведение

4. Създаването и развитие на направленията на програми за контрол на инфекциите в лечебното заведение.

5. Опазване на общественото здраве и профилактика на заразните заболяванията ; участие в епидемиологичен надзор.

6. Обучение на всички нива, както и научни изследвания, базисни и приложни .

Лаборатория «Микробиология и вирусология» на УМБАЛ «Царица Йоанна-ИСУЛ»ЕАД е акредитирана с ІІІ (надобластно) ниво на компетентност и реализира своята  дейност по всички направления: клинико-диагностична дейност, превенция и контрол на инфекциите, ограничаване на антимикробната резистентност, изграждане на антибиотична политика на ЛЗ, обучение, научна дейност .  

 Организация на работата, базирана на принципите на добрата лабораторна практика, е в съответствие с Национален стандарт „Микробиология”, Национален стандарт „Превенция и контрол на ВБИ” и българското законодателство. Активно се работи за въвеждане на иновативни методи, технологии, апаратура, повишаване професионалната компетентност на персонала , за постигане на високо качество и ефективност на работата, с принос в престижа на болницата.

В сектор „Микробиология” се изследват различни клинични материали от пациенти с оглед доказване на микроорганизми, причинители на инфекциозни процеси , определяне на тяхната чувствителност към антибакериални и антимикотични средства и осигуряване на подходящо лечение (Виж „Микробиологични изследвания”). Лабораторията има и сектор „Вирусология”, реализиращ съвременна диагностика на вирусни заболявания (Виж „Вирусологични изследвания”). 

Микробиологичната лаборатория на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”

ЕАД е оборудвана със съвременна апаратура: Bactec, BD, USA-апарат за диагностика на хемокултури;системи за биохимична идентификация Crystal, BD, USA. Лабораторията работи с Vitek 2 ,BioMerieux, France-aвтоматизирана система, позволяваща идентификация на микроорганизмите в рамките на 4 часа за Грамотрицателни микроорганизми, 3 часа за Грам-положителните и 15 часа за гъбите; системата позволява определяне на чувствителността към антибактериални препарати в рамките на 3 – 8 часа, на база минимални инхибиращи концентрации (MIC). Експертната система осигурява сигурност, валидизиране и задълбочен анализ на резултата от антибиотичната чувствителност.


 Сектор „Вирусология” разполага с : Architect ABBOTT; ELISA ридер

ЕLISA инкубатор и др.

Лабораторията извършва:
• Микробиологична диагностика на аеробни бактериални инфекции: изолират се и се идентифицират 770 вида аеробни бактерии
• Микробиологична диагностика на анаеробни бактериални инфекции: изолират се и се идентифицират 80 вида анаеробни бактерии

 • Определяне на чувствителността към антибиотици на бактериалните
 • причинители с конвенционален метод и автоматизирана система чрез определяне стойностите на МIС 
 •  Микробиологична диагностика на микотични инфекции (вкл. системни микози): изолиране , идентификация на гъби (Candidaspp. и др.) и определяне чувствителността към антимикотични препарати с конвенционални методи, API 20 CAUX, BioMerieux, France и автоматизирана система• Определяне на AST (антиистрептолизинов титър) и доказване на RF•Изграждане антибиотична политика на болницата и консултации в клиники за оптимизиране на провежданата антибиотична терапия
  Надзор на антибиотичната резистентност чрез компютърна програма КМЕХ и участие в Националната система БулСтар.
 • Дейности по превенция и контрол на Инфекциите, Свързани с

  Медицинското Обслужване (ИСМО/ВБИ): контрол на дезинфекция и стерилизация в бол- ницата; контролни изследвания за носителство на множествено-резистентни патогени (MDR); обучителни курсове с медицинския персонал на отделни клиники и общо за болницата и др.

 • В Лаборатория „ Микробиология и вирусология” се обучават студенти, специализанти и докторанти.
 • Научни проучвания в областта на : резистентност към антимикробни средства и механизмите й; рационална антибиотична употреба; клинична микробиология; превенция и контрол на ИСМО/ВБИ; безопасност на пациенти и сигурност на медицинския персонал и др.
 • Лабораторията е с работно време 8.00 – 15.00 часа.

  Указания за правилното вземане и транспорт на материалите за изследване могат да бъдат получени на телефон (02/9432 275).

  Екип: 

  От 2013 година завеждащ на Лабораторията по микробиология и вирусология е доц. д-р Росица Вачева - Добревска, дм

  Тя работи за развитието на лабораторията, за въвеждаане на съвременни методи и апаратура, за издигане диагностиката на високо ниво, съгласно международните стандарти. За укрепването й, като структура, подпомагаща поставянето на клиничната диагноза, съдействаща за оценяване ефективността на антибиотичното лечение , динамиката на болестния процес, а в определени случаи и степента на възстановяване на здравето. Организира и ръководи дейността по диагностициране, както на инфекции, придобити в обществото, така също инфекции, свързани с медицинското обслужване (ИСМО/ВБИ). Ръководи повишаването на квалификацията на медицинския персонал на лабораторията, реализирането на научни проекти, преподава на студенти и специализанти.

  В периода 2007-2013 година е работила, като завеждащ Национален Референ тен Център по ВБИ (НРЦ-ВБИ), за развитието му, като специализи рана структура на НЦЗПБ, гр.София , определена като отговорна за разработ ване и въвеждане на национална политика по въпросите на превенция и контрол на ВБИ и за съдействие за ограничаване разпространението на антимикробната резистентност (АМР).

  Основните дейности и отговорности на доц. Вачева са включвали организиране надзора на ВБИ на национално ниво, анализ на заболяемостта от ВБИ , епидемиологични проучвания и методична подкрепа в случаи на взривове от ВБИ; провеждане на обучение в системата на СДО по специалността „Болнична хигиена/превенция и контрол на инфекциите; oрганизиране на национална мрежа за проучване на клонално разпространение и механизми на резистентност на проблемни за болничната патология множествено-резистентни изолати и свързването й с международни такива;разработване на нормативни документи относно проблемите на ВБИ.

  В този период, Доц. Вачева е била контактно лице за страната по надзора на ВБИ къмЕвропейския център за контрол на заболяванията- ECDC, Стокхолм .Тя е избрана за член на Координи ращата група на ECDC на Европейската мрежа за надзор на ВБИ . Била е контактно лице и ръководител за страната на следните Европейски проекти на ECDC: Европейския проект HALT - 2009-2011 за реализиране на превалентно проучване на ВБИ и антибиотичната консумация в ЛЗ за продължителни медицински грижи; Европейско пилотно PPS-,2010 и пълномащабно превалентно проучване в 2012 г;TRICE- “Обучение и тренинг по контрол на инфекциите в Европа-2010”

  Член е на Експертния съвет по ВБИ и АМР към Министерство на здравеопазването.

  Тя участва в мисии на СЗО като консултант по Контрол на Инфекциите и Безопасност на пациентите и е контактно лице и координатор за България на Глобалния Алианс за безопасност на пациентите, съответно инициативи на СЗО „Почисти ръцете сиспаси живот” и „Безопасната хирургия спасява живот”.

  Председател е на Българската Асоциация за превенция и контрол на инфекциите „БУЛНОЗО”. Член е на Управителния съвет на научни организации, като „Българско дружество по медицинска микробиология”, БДМ-член на СУБ и FEMS .Член на БАМ , ESCMID, HIS, ESCID.

  Професионалните интереси на доц. Вачева са в областта на АМР и разумната употреба на антибиотици, молекулярно-биологични методи за епидемиологично типиране и гени на резистентност, контрола на инфекциите, Има около 150 публикации в български и международни издания. Специализирала е в български и чуждестранни университети, като Институт по Имунология-Базел, Университетски Медицински Център LUMC- Лайден, Холандия; Фрайбург; Бон,Франция в системата на ESCMID/SHEA обучение по контрол на инфекциите и др.

  Нейната ранна кариера е в Медицински Университет, Плевен 1980-1994г.,катедра „Микробиология и вирусология”,където защитава дисертация през 1990 г..От 1994-2007 г. - във Военно-медицинска Академия, София-катедра „Военна епидемиология, хигиена и микробиологияn”, където през 2004 г. й е присъдено научното звание „доцент”. 

  Контакти:

  Регистратура – тел. 02/ 9432 275

  Лаборатория «Микробиология и вирусология»

  УМБАЛ «Царица Йоанна-ИСУЛ»ЕАД

  Ул. «Бяло море» 8; 1527-София

  Информация за видовете изследвания можете да видите в прикачените по-долу файлове:

  1000, София, България, ул. Бяло море 8