Сектор по Аудиология
Сектор по Аудиология

Описание

​В сектор по Аудиология към Клиниката по УНГ болести се изследват, диагностицират и лекуват всички заболявания на слуховия анализатор и се извършва експертна оценка на слуховата функция.

В сектор по Аудиология към Клиниката по УНГ болести се изследват, диагностицират и лекуват всички заболявания на слуховия анализатор и се извършва експертна оценка на слуховата функция. За реализиране на тази дейност разполагаме с най- съвременна високо технологична апаратура, с която може да се изследва функцията на ухото при пациенти от деня на раждането до края на живота.

Процедурите извършвани при нас са следните:

 • Скрининг на слуха на новородени чрез отоакустични емисии.
 • Обективно изследване на слуха деца;
 • Тестване на функцията на средното ухо и Евстахиевата тръба чрез тимпанометрия, импедансметрия, рефлексометрия;
 • Слухови евокирани потенциали (ССЕП ) и АSSR;
 • Детска игрова и визуална аудиометрия;
 • Тонална прагова и надпрагова аудиометрия;
 • Говорна аудиометрия;
 • Слухопротезиране на деца и възрастни с най-съвременните дигитални слухови апарати.
 • Адаптиране на имплантни системи и слухови апарати на деца и възрастни.
 • Диагностика и лечение на шум в ухото.
 • Спешна хоспитализация на пациенти с внезапна загуба на слуха.

Тук е разположена и Катедрата по УНГ болести при медицински факултет на Медицински университет– гр. София.

В Катедрата се осъществява следната учебно-преподавателска дейност:

 • провежда се обучението на студенти по медицина и дентална медицина IV курс,
 • обучение на специализанти и провеждане на основен курс по УНГ болести;
 • провеждат се различни тематични курсове за индивидуално обучение на специалисти по УНГ болести - целогодишно;
 • след дипломно обучение по УНГ болести за специалност обща медицина;
 • обучение на медицински сестри по УНГ болести.
1000, София, България, ул. Бяло море 8