Клиника по неврология
Клиника по неврология

Описание

Клиниката е единствената в страната, в която се приемат за лечение болни с всички неврологични заболявания.

Клиниката е единствената в страната, в която се приемат за лечение болни с всички неврологични заболявания. В Клиниката се извършват на високо професионално ниво всички съвременни диагностични изследвания в неврологията (ЕЕГ, евокирани слухови и зрителни потенциали, картографиране, дихателна полиграфия, СРАР-титриране, ЕМГ, доплерова сонография). Клиниката е една от водещите в страната по: 

  • Диагностика и лечение на мозъчно-съдовата болест с възможности за доплерово изследване и мониториране, КТ, ЕЕГ, ЕП и др.
  • Интензивно лечение на неврологичните заболявания.
  • Медицина на съня - диагностика и лечение на разстройствата на съня и бодърстването. Клиниката разполага с лаборатория, оборудвана със съвременна апаратура за дихателна полиграфия и титриране с СРАР.
  • Клиниката по неврология има всички условия за хоспитализация на пациенти с невромускулни заболявания, които за диагностициране изискват ЕМГ, ликворно и КТ изследване, както и своевременно лечение, включително интензивно.
  • Диагностика и лечение на болката (при вертеброгенни заболявания, невропатична болка, различни видове главоболия и мигренозен статус). За целта е възможно използването на ЕЕГ, ДСГ, брейнмепинг, ЕМГ методики и др., както за хоспитализирани, така и за амбулаторни пациенти.
  • Диагностика и лечение на множествена склероза, невромускулни заболявания, паркинсонизъм, заболявания на периферната нервна система, възпалителни заболявания на ЦНС, епилепсия, мигрена, световъртеж от централен произход и др.
  • Болни с трудни за диагноза и редки неврологични заболявания и синдроми. 

Основни заболявания, които се диагностицират и лекуват в клиниката са: мозъчносъдови, коматозни състояния, невромускулни заболявания, полиневропатии включително остра демиелинизираща полиневропатия тип Гилен-Баре, миастения гравис, миастенни кризи, епилепсия и епилептичен статус, дегенеративни заболявания на нервната система, остри болкови синдроми, мигрена и други видове първично и вторично главоболие.

В клиниката съществуват две основни структури:

  • Отделение за интензивна терапия и медицина на съня със сектор „Медицина на съня”
  • Общото неврологично отделение

Отделението за интензивна терапия към клиниката се извършва продължителна изкуствена белодробна вентилация, която може да продължи с месеци и години при болни с тежки неврологични заболявания и остра дихателна недостатъчност (остра възпалителна демиелинизираща полиневропатия (синдром на Гилен-Баре), тежки миастенни кризи, продължителни епилептични статуси, прогресивна мускулна дистрофия, ЛАС и др).

Отделението за интензивна терапия е оборудвано за лечение на критични нарушения на жизнено важните функции - електрокардиографски апарат, монитори за електрокардиография, кислородна сатурация, артериално налягане и дишане, системи за дозирано подаване на кислород в овлажнена газова смес при спонтанно дишане, респиратори за продължителна белодробна вентилация, перфузори и инфузомати за постоянна венозна инфузия, дефибрилатор, аспирационна система за всяко легло, мобилен рентгенов апарат, подвижен ЕЕГ апарат и доплерово сонографски апарати.

В сектора „Медицина на съня” към Клиниката се диагностицират и лекуват болни с нарушения на съня и бодърстването и др. от цялата страна. Секторът разполага със съвременна диагностична апаратура и високоспециализирани кадри обучавани във водещи световни центрове.

Общото неврологично отделение разполага с 22 болнични легла, Отделението за интензивна терапия и медицина на съня - с 15. Екипът се състои от 18 лекари , 29 медицински сестри и 18 санитари.

1000, София, България, ул. Бяло море 8