Клиника по кардиология
Клиника по кардиология

Описание


Дейността на клиниката по Кардиология е насочена основно към лечение на критични нарушения в жизненоважните функции на пациента. Екипът има компетенцията да провежда адекватно интензивно лечение на всички остри и хронични кардиологични състояния, включително временна и постоянна електростимулация.


Клиниката разполага с модерна апаратура включваща съвременен ехограф за тъканна Doppler и Speckle tracking ехокардиография, тредмил, апарат за апланационна тонометрия и апарат за измерване на ендотелната функция.

 

Специализиран кабинет за ранна диагноза на сърдечно- и мозъчносъдови заболявания позволява неинвазивно изследване на функцията и промените на артериите, използвайки модерна апаратура. 

Клиниката по Кардиология към УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" раполага с необходимото оборудване за лечение на критични нарушения в жизненоважните функции на пациенти, както и с набор лекарства за спешни състояния. На разположние са: 


 

Апарат за неинвазивна вентилация

○ Ехокардиограф

○ ЕКГ апарати

○ Перфузори

○ Дефибрилатори 

○ Монитори на витални показатели

○ Електрокардиостимулатори

○ Апарат за неинвазивна вентилация

○ Апарат за бързо определяне на биомаркери (troponin, d-dimer, NT-proBNP)

○ Апарат за определяне на кр.захар, общ холестерол, лактат и други, описани подробно при оценяването на специфичите показатели на отделението


Има спешни шкафове във всяка от структурите, оборудвани с необходимия набор медикаменти и консумативи за спешни състояния.


Легла с работеща система със звукова и светлинна сигнализация за връзка на пациентите с медицинския персонал са на разположение в клиниката и позволяват бърза реакция при промяна  в състоянието на пациентите. 


В интензивния сектор има постоянно 24-часово наблюдение на пациентите от дежурния персонал, както и индивидуален монитор за всеки пациент.


Екипът има компетенцията да провежда адекватно интензивно лечение на всички остри и хронични кардиологични състояния, включително временна и постоянна електростимулация.


СПЕЦИАЛИЗИРАН КАБИНЕТ ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА НА СЪРДЕЧНО- И МОЗЪЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Кабинетът разполага с модерна апаратура за неинвазивно изследване на функцията и промените на артериите.


В него се осъществява превенция на развитието на сърдечно- и мозъчносъдови заболявания при хора с висок риск, при които все още липсват клинично изявени симптоми. 


Това са хора с наднормено тегло, повишени нива на холестерол, високо кръвно налягане, с данни за фамилна обремененост.


Целта на консултацията в кабинета е:

1. Да установи дали изследваният има действително повишен риск

2. Да формулира индивидуален план за корекцията на риска

3. Да проследи ефективността на плана 


АПАРАТУРА


Клиниката по Кардиология разполага с модерна апаратура и много добра материално-техническа база. 


Ехограф Philips iE 33 за тъканна Doppler и Speckle tracking ехокардиография

- Съвременен ехограф Philips iE 33 с възможности за тъканна Doppler и Speckle tracking ехокардиография

- Тредмил

- Апарат за апланационна тонометрия SphygmoCor

- Апарат за измерване на ендотелната функция EndoPAT

- Апарат за неинвазивна вентилация

- Апарат за измерване на мозъчен натриуретичен пептид (Cardiac Reader)

- Апарат за инвазивно измерване на артериалното налягане

- 24 часа ЕКГ холтер

Тредмил

- 24 часа холтер- артериално налягане 

- 3 броя 12-канални ЕКГ

- Монофазен и бифазен дефибрилатор

- Съвременни монитори за проследяване на витални показатели
1000, София, България, ул. Бяло море №8