Клиника по диабетология
Клиника по диабетология

Описание

​Клиниката по диабетология към УСБАЛЕ “Акад. Ив.Пенчев” ЕАД е единствената специализирана клиника за захарен диабет в страната.

От създаването си до днес е доказала своята мисия, качества и възможности да предоставя високоспециализирана помощ на пациенти със захарен диабет и неговите остри и хронични усложнения от цялата страна. 

Клиниката има възможност за незабавно хоспитализиране на пациенти със спешни остри усложнения на заболяването (хипогликемия, кетоацидоза). Ежегодно в нея се хоспитализират над 1500 пациенти със захарен диабет. Приемат се  и пациенти със съмнение за органичен хиперинсулинизъм за диагностично и терапевтично уточняване.

Голямо предимство на клиниката е наличието на специалисти с доказан авторитет и професионализъм. В Клиниката работят в екип 7 лекари - 4 са с призната специалност по вътрешни болести, 5 – по ендокринология и болести на обмяната, 2 понастоящем провеждат специализация по ендокринология и болести на обмяната; 7 медицински сестри, 1 технически секретар, 6 санитари.

През 1994г. в Клиниката по диабетология е създаден първият в страната Център за обучение на пациенти със захарен диабет. Той е създаден на базата на програмите на Центъра на СЗО за обучение по захарен диабет в Женева, Швейцария. В него работят лекари и медицински сестри, които имат съответна квалификация, придобита във водещи центрове в Европа – Швейцария, Германия, Дания, Великобритания. През 1997г. бе въведена Българо-Датска програма за обучение, подкрепена от Датското правителство и Минстерството на здравеопазването в България, при която на базата на програмата на този център бе създадена мрежа от 56 центъра за обучение на пациенти в цялата страна. Провеждат се системно курсове за групово обучение, както и сесии на индивидуално обучение на пациенти със захарен диабет от цялата страна, Провеждат се и курсове за медицински сестри и лекари от страната (т.е. обучение на обучаващи). Разработена е и форма за индивидуално реобучение на пациентите, които вече са преминали обучение. Ежеседмично в клиниката се провежда обучение на пациентите по отношение на хранителен режим при захарен диабет от специалист диетолог.

През 1996г., след специализация на лекари и медицински сестри в Лондон, Великобритания и Дюселдорф, Германия в Клиниката по диабетология е разкрит Център за диабетно стъпало, в който се осъществява профилактика, лечение и обучение на пациенти със захарен диабет, които имат проблеми със стъпалата си. В този център са спасени от ампутация на крайници десетки пациенти от цялата страна.

През 2006г. в Клиниката по диабетология е създаден Кабинет за превенция на захарния диабет, в който се прилага разработена в клиниката стратегия за скрининг за диабет и предиабет, за ранна диагноза на захарен диабет. Този кабинет функционира и изследванията в него са безплатни благодарение на множество спечелени грантове към МОН, Медицински университет, София, както и на европейски проекти. Досега са изследвани над 4200 лица с повишен риск от развитие на захарен диабет, като при всички е направена оценка на въглехидратния толеранс с орален глюкозо-толерансен тест, както и на цялостния сърдечно-съдов риск. На базата на получените резултати се изгражда индивидуален подход за наблюдение, като болшинството от изследваните лица се проследяват редовно в този кабинет. Представител на Клиниката участва в международен проект (IMAGE) за разработване на Европейски препоръки за превенция на захарен диабет, които се внедряват и в нашата страна.

В клиниката функционира кабинет за автономна диабетна невропатия, в който със съвременна апаратура (система ANSAR 3.0, САЩ) се провежда изследване на автономната нервна система и това позволява своевременна диагноза и адекватно лечение на установена автономна дисфункция.

В Клиниката по диабетология се провеждат редица високоспециализирани изследвания - определяне на телесен състав с професионален анализатор с интегриран софтуер - InBody 720; неинвазивно измерване на крайни продукти на гликирането с апарат AGE READER; 24-часово холтер мониториране на артериалното налягане с апарат Oscar, SunTechMedicalInstruments; изследване на състоянието на периферните съдове с портативен доплер; индиректна калориметрия. 

Провеждаме продължително 7-дневно амбулаторно мониториране на нивото на кръвната захар със съвременна апаратура. Въведено е лечение с инсулинови помпи при пациенти със захарен диабет. Провеждаме и редица специфични функционални изследвания - венозен глюкозо-толерансен тест за определяне на фазите на инсулинова секреция и уточняване на типа на захарния диабет, глюкагонов тест; тест с гладуване при съмнение за органичен хиперинсулинизъм.

С оглед и на териториалната близост с Университетска болница „Майчин дом” сериозна част от дейността на Клиниката по диабетология е свързана с грижи за бременни жени със захарен диабет - известен преди бременността или установен по време на бременността (гестационен).

В приемно-консултативния кабинет се осъществяват консултации, лечение, плануване на пациенти за хоспитаализация, наблюдение на пациенти след изписването им от клиниката. В него по определен график на функционален принцип работят лекарите от клиниката.

Клиниката е база на Медицински университет София и в нея се осъществява учебно-преподавателска дейност – обучават се студенти по медицина, стажант-лекари, специализанти, общопрактикуващи лекари, ендокринолози и други специалисти, медицински сестри.

В клиниката се осъществява и научно-изследователска дейност. Екипът на Клиниката по диабетология участва в множество наши и международни научни проекти по линия на МОН, МУ, София, както и в рамките на Европейски съюз с партньори от водещи страни. В клиниката работят и докторанти, които разработват различни проблеми, свързани със захарния диабет. Членовете на колектива редовно посещават наши и международни научни срещи, симпозиуми и конгреси в областта на захарния диабет и представят резултатите от научно-изследователската дейност на клиниката. Резултатите от тази дейност са публикувани в престижни международни научни списания и са цитирани многократно. 

1000, София, България, ул. Здраве № 2