Клиника по неврология - НКБ
Клиника по неврология - НКБ

Описание

С разкриването на неврологично отделение през януари 1978 год. като структура на III-та градска болница е създаден първият в страната неврологичен интензивен сектор.


История на клиниката:

Със създаването на неврологично отделение през януари 1978 год. като структура на III-та градска болница е разкрит първият в страната неврологичен интензивен сектор. Първоначално интензивния сектор разполага общо с  6 болнични легла, а в неврологичното отделение са били 56 болнични легла разпределени в 11 стаи, като 2 от тях са били разположени пред тогавашното очно отделение на ІІІ-та градска болница. Клиничният контингент на неврологичното отделение с интензивен сектор е бил разпределен на териториален принцип и е обслужвал западните части на София.
През 1994 год. е направен основен ремонт на отделението, като се обособява териториално разширен вариант на съвременен неврологичен интензивен сектор разполагащ с 16 болнични легла, а неврологичното отделение с 29 легла.  

През 2001 год. след образуването на СБАЛССЗ като нова болнична структура към МНЗ, освен лечебно диагностичната, се поставят нови задачи като преподавателска и научноизследователска дейност. С това преструктуриране извършено с решение на МС на Република България болницата от общинска публична собственост става стопроцентова държавна публична собственост с принципал министъра на МНЗ. Като нова структура на СБАЛССЗ Неврологичното отделение е преименувано на Отделение по мозъчно-съдова патология с цел интегриране на неврологията към проблемите на сърдечно-съдовата патология. През юни 2003 год. след конкурс е назначен като главен асистент д-р Любомир Хараланов д.м. като Началник неврологично отделение с интензивен сектор. През 2005 год. след конкурс е преназначен за Началник клиника по мозъчно-съдова патология доц. д-р Любомир Хараланов. През 2006 год. след акредитация на клиниката от МЗ е преименувана на “Клиника по неврология” и е определена за база за следдипломна квалификация за специалността по неврология с Началник клиника - доц. Л. Хараланов. 

Клиниката е разделена на следните подразделения: 

1. Секция с интензивни легла,
2. Секция за мозъчносъдови заболявания,
3. Диагностика и лечение н неврологичните заболявания.

От 2006 год. към Клиниката е създадена четвъртата Секция за електрофизиологични изследвания с разкрити кабинети със съвременна апаратура по ЕЕГ, ЕМГ, транскраниална магнитна стимулация и мултимодални евокирани потенциали, лаборатория за изследване на съня. През 2009 год. е направен ремонт на клиниката като изцяло са подновени стаите за болни, които са в общ сектор на клиниката и в тях са разгърнати 25 легла. Стаите са с по 3 легла, като има и двустайни VIP стаи със собствени санитарни възли. Секцията за интензивни грижи и реанимация на клиниката е подновена, като са разгърнати 10 функционално адаптирани болнични легла, всяко от които е оборудвано с антидекубитален дюшек, полифизиографски монитор за контрол на кръвното налягане, пулс, дишане, телесна температура и ЕКГ. Част от интензивните легла са оборудвани и с четири нови дихателни вентилатори за нуждаещите се от апаратна вентилация болни. 

Оборудване:

Клиниката разполага с апарат за мониториране на мултимодални евокирани потенциали и 16 канално ЕЕГ за проследяване функциите на мозъка и ранно диагностициране на мозъчна смърт. Клиниката е акредитирана по ИСО 2001 и водеща в страната по качествено лечение на мозъчно-съдовата болест и е с най-малка смъртност за този тип патология в страната. В клиниката се провежда съвременна диагностика и лечение на остри и хронични неврологични заболявания. Провежда се тромболиза като рутинен метод за болни в остра фаза на исхемичен мозъчен инсулт, както и ранна диагностика на мозъчна смърт по клинични и неврофизиологични показатели, включително кондициониране на донори за трансплантация. От март 2012 Клиниката е акредитирана от Националната агенция за акредитация към МОН за база за обучение за свободни и задочни докторантури с научен ръководител доц. Л. Хараланов.

1000, София, България, ул. Коньовица 65