Клиника по обща и клинична патология
Клиника по обща и клинична патология

Описание

Клиниката по обща и клинична патология на Александровска разполага с необходимата апаратура за извършване на изследвания съгласно съвременните световни стандарти.

В Клиниката по обща и клинична патология на Александровска болница се извършват широк спектър от дейности. Те включват:

● Диагностично-лечебна дейност;
● Медико-експертна дейност;
●Профилактична дейност в областта на общественото здравеопазване;
● Консултативна и методична дейност;
● Научна и научно-приложна дейност;
● Учебно-преподавателска дейност.

Всяка година в Клиниката се правят средно поне 400 000 изследвания - става дума за обработка и анализ на хирургични, фибро-, гастро-, ентро– и бронхоскопски биопсични материали, интраоперативни хистологични (гефрири), цитопатологични изследвания; над 3 000 имунохистохимични и имунофлоуресцентни изследвания, както и на средно 90–100 електронномикроскопски изследвания.

Клиниката разполага с необходимата апаратура за извършване на изследванията съгласно съвременните световни стандарти. В началото на 2013 г. по проект на МЗ „Средносрочната рамкова инвестиционна програма” и ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.” е доставена нова апаратура, която подобрява лабораторната обработка на биопсичните материали, скъсява технологичното време и улеснява диагностиката.

Патолозите в Клиниката работят на първо място за пациентите на Александровска болница. Ето какви са основните им задачи: 

 • Извършване на оптимален брой биопсични/цитологични патоморфологични диагностични изследвания и аутопсии според изискванията на клиничните звена на болницата, както и за окончателното оформяне на клиничите пътеки в съответствие с нормативите на НЗОК;
  • Диагностика на биопсични хирургични материали при инцизионни, ексцизионни или радикални оперативни интервенции;
  • Извършване на интраоперативна хистологична/ цитологична диагностика;
  • Биопсична/цитологична диагностика на материали добити при инвазивни клинични методи: бронхоскопии, фиброгастроскопии, ректо-колоноскопии, цистоскопии и др;
  • Биопсична/цитологична диагностика при материали от неинвазивни клинични методи – транскутанни биопсии на черен дроб, бъбреци, щитовидна жлеза, гърда, палпируеми туморни формации; трансректални биопсии на простатна жлеза, дебелоиглени биопсии от палпируеми туморни формации, трепанобиопсии и др.;
  • Специализирани имунохистохимични, имунофлоуресцентни, in situ хибридизационни и молекулярно-патологични методи за изследване, верификация и диагностика на неопластичните заболявания;
  • Специализирани имунохистохимични имунофлуоресцентни и електронномикроскопски методи за изследване при верификация и диагностика на бъбречните заболявания, включително и при бъбречни трансплантации;
  • Цитопатологична диагностика на материали от пунктати на телесните кухинии (изливи), смивове, отпечатъци и други инвазивни и неинвазивни клинични методи; гинекологични цитонамазки; тънкоиглени аспирационни биопсии от солидни органи с клинично подозрение за неопластичен процес;
  • Цитологични изследвания на гинекологични цитонамазки, секрети от гърда, спонтанно отделена урина, храчки и др.;
  • Извършване на патологоанатомични аутопсии с оформяне на патологоанатомична диагноза и епикриза;
 • Специалистите от Клиниката оказват още Консултативна и експертна диагностична дейност при патологоанатомични изследвания извършени в болничните заведения, МДЦ/МЦ и самостоятелните медико-диагностични лаборатории в страната.
  1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1