Научно-приложен център за военна епидемиология и хигиена - ВМА
Научно-приложен център за военна епидемиология и хигиена - ВМА

Описание

НПЦВЕХ се намира в двора на ВМА, непосредствено срещу Националния център по радиация и радиационна защита. Извършва различни анализи и изпитвания по искане на физически и или юридически лица. В Научно-приложния център по военна епидемиология и хигиена се извършват следните анализи и изпитвания по искане на физически и или юридически лица:

- химичен анализ на води

- хлорни препарати за дезинфекция

- дезинфекция, дезинсекция, дератизация

 • органолептичен и химичен анализ на хранителни продукти
 • органолептичен и химичен анализ на хранителни продукти

- вирусологични изследвания

- паразитологични изследвания

- изследване за химични агенти и прахови частици във въздуха на работната среда

- измерване на физични фактори на работната среда

 • микроклимат
 • осветление
 • шум
 • вибрации
 • йонизиращи лъчения
 • нейонизиращи лъчения
 • други

Заплащането им е съобразно ценоразписа на ВМА.

Основни дейности:

Пробите се изследват под микроскоп

Епидемиологичен надзори, епидемиологичен контрол и епидемиологичен анализ

 • Организиране на дейностите по ранно оповестяване и организиране на отговор в случай на възникване на заразни болести, епидемични взривове и/или; епидемии в поделенията от обслужвания район на БА;
 • Извършване на епидемиологични проучвания на болни от заразни и паразитни болести, епидемични взривове и епидемии, вътреболнични инфекции и взривове от тях; подпомага и методично ръководи лечебните заведения и медицинските служби от БА в обслужвания район, при разработването и провеждането на мерки за ограничаване епидемичните взривове и тяхната превенция;
 • Извършва етиологична диагностика на спорадични и епидемични взривове на заразни болести сред войсковите колективи;
 • Осъществява взаимодействие с звената на съответните РЗИ по места;
 • Контрол на вътреболничните инфекции;
 • Имунизационна дейност;
 • ДДД мероприятия.

Здравен контрол

 • Извършва систематичен и здравен контрол по спазване на здравните изисквания в обектите с общовойсково предназначение; на продукти и стоки със значение за здравето на личния състав и на фактори на жизнената среда;
 • Контролира спазването на здравните изисквания към лицата, работещи във войсковите хранителни блокове, заведенията за обществено хранене и такива работещи в банно пералното обслужване и водоснабдяването на личния състав;
 • Контрол по хигиенното състояние на хранителни обекти;
 • Контрол за качеството на питейната вода;
 • лабораторен контрол на годността на питейна вода и води от плувни басейни;
 • лабораторен контрол на годността на хранителните продукти;
 • Извършва контрол по спазването на други здравни и хигиенни изисквания, предвидени в закон.

Трудова медицина

 • Поддържа списъци и регистри в предвидените в Закона за здравословни и безопасни условия;
 • Участва в разработването по осъществяването на мерки за оздравяване на работната среда и защита на хората;
 • Извършва анализ на заболяемостта в структурите на МО и БА.

Специфични услуги:

 • контрол по събирането, съхранението и извозването на болничните отпадъци;
 • целенасочени планови и извънредни ДДД мероприятия;
 • регистрация на обекти по Закона за храните;
 • контрол на индивидуални и групови практики за доболнична първична и специализирана помощ;
 • етиологична диагноза на бактериални, вирусни и паразитни заболявания;
 • лабораторен контрол на дезинфекционните и стерилизационни дейности;
 • измервания за физични фактори на работната среда;
 • изследвания на химични фактори на работната среда;
 • изготвяне на карти на работните места.
 • изготвяне на оценка на риска за здравето на работещите;
 • подготовка на здравни досиета за работещите.
 • изготвяне на препоръки за оздравяване на работната среда;
 • Извършва анализи и изпитвания по искане на физически и или юридически лица.

Апаратура 

ДНК анализ на причинители на заболявания

Притежава съвременна модерна апаратура за изпълнение на поставените функции и задачи, в това число:

Спектрофотометър

Газхроматограф

Инфрачервен спектрофотометър за определяне на химични агенти във въздуха

Шумомер – вибромер

Гамаспектрален анализатор

Измерител на ниски активности.

Полуавтоматична система за идентификация на микроорганизми Crystal.

Real time PCR

Научноизследователска дейност

Благодарение на богатия фактологичен материал, който се получава от работата на лабораториите и теоретичните акценти полъчавани от другите отделения се получава богат от научна гледна точка ресурс, който трудно може да намери трибуна, за да бъде запозната широката общественост с него. Тази необходимост наложи създаването на Българското сдружение по превантивна медицина от д-р Андрей Галев, колеги единомишленици от НПЦВЕХ и доцент Жени Стайкова (РЗИ-Кърджали). Само за 2 години сдружението се обогати с много колеги, работещи в сферата на превенцията, хабилитирани лица от медицинските учреждения в страната и проведе първият си конгрес с международно участие. Ежегодните наущни конференции спомагат за развитието и популяризирането на превантивната медиицина в България. 

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
+35929225552029225480