За нас

В лечебното заведение се осъществяват медицински дейности по следните 13 специалности: ендокринология; хирургия; неврология; очни болести; физиотерапия; психиатрия; нефрология; АГ; кардиология; клинична лаборатория, вътрешни болести и спортна медицина,ортопедия и травматология.

В лечебното заведение се осъществяват медицински дейности по следните 13 специалности:

-ендокринология;

-хирургия;

-неврология;

-очни болести;

-физиотерапия;

-Спортна медицина

-психиатрия;

-нефрология;

-АГ;

-кардиология;

-клинична лаборатория;

-вътрешни болести.

- ортопедия и травматология


ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

  • Осъществяване на своевременна, достъпна медицинска помощ, включваща съвременна диагностика и лечение на заболяванията;
  • Осъществяванена консултативна, профилактичнаиекспертна дейност.
  • Осъществяване на дейности по здравна промоция и специфични профилактичнидейности.
  • Осигуряваненамаксималноразширенпакетотсъответнистандарти за диагностични и лечебни дейности.
  • Осъществяване на специализирани консултативни прегледи, при спазване изискванията на стандартите за добра медицинска практика, професионалната етика и правата на пациентите.
  • Медицински грижи при лечение в дома.
  • Дейности по специализирани програми за здравни приоритети.
  • Лекарска експертна дейност на работоспособността.
  • Дейности за насочванезахоспитализацияна пациенти, при които желания ефект не може да бъде постигнат в извънболнична помощ.

В «МЦ І Стара Загора» ЕООД гр. Стара Загора работят 17 лекари с придобита специалност по профила на кабинета, от тях 4 са с по две специалности, а 1 е с три специалности, както следва:

Д-р Тодор Драгиев Раев – вътрешни болести и ендокринология

Д-р Мария Кръстева Качарова - вътрешни болести, кардиология и обща медицина

Д-р Владимир Няголов – спортна медицина

Д-р Лена Николаева Новачкова -вътрешни болести и професионални болести

Д-р Донка Желязкова Иванова - вътрешни болести и нефрология

Д-р Тончо Качаров – АГ

Д-р Христо Христов – хирургия

Д-р Динко Иванов Динев – хирургия

Д-р Милен Енев – очни болести

Д-р Франц Владислав Ваврек – клинична лаборатория

Д-р Мими Иванова Матева – психиатрия

Д-р Мария Митева Николова – психиатрия

Д-р Цветан Танев – неврология

Д-р Антон Христов Димитров – физиотерапия

В лечебното заведение работи 1 магистър по социални дейности и здравноосигурителни системи и здравен мениджмънт, 3 медицински сестри,2 клин лаборанти,1 рехабилитатор и 1 друг персонал.