Описание

Многопрофилна болница за активно лечение АД град Хасково изпълнява целия спектър от медицински дейности за лечебни заведения за болнична помощ на областно ниво и осигурява много добро качество на оказваните здравни услуги.

Лечебното заведение функционира при спазване на всички законови изисквания при много добри взаимоотношения с МЗ, РЗИ, НЗОК, лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ в областта и страната. Макар и павилионен тип, материално-техническата база е в добро състояние /извършени са основни ремонти в основните структурни звена и текущи ремонти в други/.

Медицинската апаратура и оборудване съответстват на вида и предмета на дейност на лечебното заведение, на изискванията от медицинските стандарти и НЗОК и гарантират оказване на качествени здравни услуги. Осигурени са безопасни и здравословни условия на пациенти и персонал. Осигурен е достъп за трудно подвижни пациенти на всички сгради. Кадрите се характеризират с много добра професионална квалификация. От лекарите 83.46 % имат придобита специалност, 17.12 % имат две признати специалности, 97.3 % от специалистите имат стаж повече от 5 г. след придобиване на специалност. Дейността отговаря на изискванията на медицинските стандарти и клиничните пътеки и се характеризира с много добри показатели.

Цялостната дейност се реализира при ефективно управление и контрол на паричните потоци, ефективно използване на ресурсите, въвеждане на стриктни правила за трудови възнаграждения и осигуряване на адекватно лекарствено лечение.


Мисия

Мисията на лечебното заведение е да оказва качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта, инвалидността и смъртността, повишаване качеството на живота на пациентите и техните близки. Основните приоритети, които се поставят пред болницата, произтичат от нейната мисия: повишаване качеството на оказваните здравни услуги в съответствие с приетите медицински стандарти, осигуряване на максимално разширен пакет дейности, стабилизиране на финансовото състояние на болницата, осъвременяване на материално-техническата база, подобряване квалификацията на персонала, повишаване конкурентно способността на лечебното заведение и др.


Структура

Структурата на болницата съответства напълно на законовите изисквания и се състои от: Консултативно - диагностичен блок, включващ Приемно - консултативни кабинети, Отделение по образна диагностика, Медико - диагностични лаборатории /Клинична и Микробиологична/, Отделения без легла /Клинична патология, Съдебна медицина, Отделение по вътреболнична хигиена и Трансфузионна хематология/; Стационарен блок с 15 отделения с общо 370 легла, Спешно отделение, Хемодиализа, ТЕЛК, Болнична аптека и Административно – стопански блок.


Специалности

Спектърът на разкритите специалности съответства на функциите на болницата като помощ, рехабилитация, диагностика и консултации, поискани от лекар от други лечебни заведения, клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство по основни и профилни специалности, учебна и научна дейност, описани в Разрешението за дейност от 27.11.2012 г.

Развитието на човешките ресурси се характеризира със стабилност на роля на лекарите и специалистите по здравни грижи. Общият брой на длъжностите в болницата е 667, от които 141 лекари, 314 длъжности за специалисти по здравни грижи - в т.ч. 220 медицински сестри, 46 акушерки, 20 клинични лаборанти, 9 рентгенови лаборанти, 11 рехабилитатори, 5 медицински фелдшери, 3 помощник-фармацевти, 94 – друг персонал и 120 санитари.

Така представена МБАЛ Хасково АД  изпълнява адекватно своята мисия и отговаря на критериите за съвременно болнично заведение, отговарящо на нуждите на населението от Хасковска област.