Клинична лаборатория към МБАЛ Хасково
Клинична лаборатория към МБАЛ Хасково

Описание

В медико-диагностичната лаборатория се извършват изследвания в областта на хематологията, хемостаза, клинична химия, тиреоидни хормони, туморни маркери, качествено и количествено изследване на урина, гликирани белтъци, сърдечни маркери и ликвор.

Клинична  лаборатория е оборудвана с най-съвременна апаратура в областта на лабораторната медицина. Автоматичните анализатори позволяват директно измерване и документиране на резултатите и навременното им подаване към отделенията.

Квалификацията на персонала непрекъснато се подобрява с оглед обучението му в пълноценно използване на внедрените анализатори.

В медико-диагностичната лаборатория се извършват изследвания в областта на хематологията, хемостаза, клинична химия, тиреоидни хормони, туморни маркери, качествено и количествено изследване на урина, гликирани белтъци, сърдечни маркери  и ликвор.

Лабораторията играе роля на клиничен консултант за подпомагане на диагностиката и лечение на пациентите и подобряване качеството на здравното обслужване. 

Тел.: 038/ 606 864 - началник отделение, 606 725 - лаборанти.


6300, Хасково, България, бул.Съединение 49