За нас

"ДКЦ III- Плевен" ЕООД е създаден като лечебно заведение съгласно законовия ред. Със Заповед № РД-09-505 от 28.10.1999 г. на Министъра на здравеопазването Трета поликлиника-гр. Плевен е преобразувана в "Диагностично консултативен център III - Плевен" ЕООД, на основание чл.102 от ЗЛЗ.


Дружеството е регистрирано в Плевенски окръжен съд на 03.12.1999г,обн. В ДВбр1/04.01.2000г. 

Предмет на дейност – Цялостната дейност на "ДКЦ III-Плевен" ЕООД е насочена към задоволяване на всички потребности от здравни услуги, за повишаване качеството на живот на пациентите с различни заболявания, като лекува или облекчава основните и свързаните с тях заболявания. Лечението на болните, облекчаването на техните страдания повишава качеството на живота им, а чрез тях и на техните близки. 

В сградата на центъра са отдадени кабинети на 24 общопрактикуващи лекари и 6 стоматолози. Това е добра предпоставка за преки контакти между тях и специалистите в интерес на пациентите. Съществуващата хоризонтална комуникация между специализираните кабинети осигурява непрекъснатост на медицинската помощ , необходима за решаване здравословните проблеми на пациентите.