Simvastatin (Симвастатин генерикон)
Simvastatin (Симвастатин генерикон)

Описание

Simvastatin Genericon

Показания

Пациенти със сърдечно-съдово заболяване

  • При пациенти със сърдечно-съдово заболяване и стойности на плазмения холестерол над 5,5 mmol/L (212 mg%), Симвастатин “Генерикон” e показан за понижаване на общата смъртност, понижаване на риска от фатален и нефатален инфаркт на миокарда, намаляване на необходимостта от коронарни реваскуларизационни процедури (включващи коронарен артериален бай-пас и перкутанна транслуменна коронарна ангиопластика), както и риска от прогресиране а коронарната атеросклероза.

Пациенти с хиперлипидемия

  • Симвастатин “Генерикон” е показан в добавка към диетата за намаляване на повишените нива на общия холестерол, холестерола с ниска плътност (LDL-холестерол), триглицеридите (TG) и аполипопротеин В при пациенти с първична хиперхолестеролемия, включваща хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия или комбинирана хиперлипидемия Fredrickson тип IIb, когато повлияването от съответната диета или други нефармакологични средства е недостатъчно. Симвастатин “Генерикон”повишава нивата на холестерола с висока плътност (HDL-холестерол), като по този начин понижава съотношенията LDL/HDLи общ холестерол/HDL.
  • Симвастатин “Генерикон” понижава повишените стойности на общия холестерол и LDL-холестерола, както и на аполипопротеин В при пациенти с хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия, които не се повлияват достатъчно от диета или други нефармакологични средства.

Дозировка и начин на употреба

Преди началото на лечението пациентът трябва да бъде подложен на стандартна холестерол-понижаваща диета в продължение най-малко на 3 месеца. Тази диета трябва да продължи и по време на лечението със Симвастатин “Генерикон”. Филм таблетките се приемат с малко количество течност независимо от режима на хранене и биха могли да се разделят по делителната линия.

Пациенти със сърдечно-съдово заболяване

Обичайната начална дозировка е 20 mgsimvastatinдневно, приложени веднъж дневно – вечер.

Препоръчителната стойност на LDL холестерола при пациенти със сърдечно-съдови заболявания е ≤ 100 mg/dl и терапевтичната доза simvastatin трябва да се съобрази с постигането на тези нива. При необходимост, коригирането на дозата се прави през интервали не по-малки от 4 седмици до максимална доза от 80 mg веднъж дневно вечер.

Необходима е редукция на дозата, в случай че нивата на LDL холестерола станат по-ниски от 75 mg/dl (1,94 mMol/l) или стойностите на общия холестерол паднат под 140 mg/dl (3,6 mMol/l).

Преминаването от 40 mg на 80 mg трябва да става само след внимателна оценка на евентуалната терапевтична полза спрямо повишеният риск от нежелани лекарствени реакции. Клиничните проучвания върху дълготрайното прилагане на simvastatin при пациенти със сърдечно-съдово заболяване са провеждани с дози от 20-40 mg

Пациенти с хиперлипидемия

Препоръчителната начална дозировка е 10 mg дневно, прилагани като еднократна доза вечер. Препоръчва се спазването на дозов интервал в рамките на 10 mg до 80 mg дневно. При пациенти с лека до умерена хиперхолестеролемия лечението може да започне с 5 mgsimvastatinдневно.

В случай на необходимост, корекции в дозата могат да се правят, както е описано по-горе. Продължителността на лечението се определя от лекуващия лекар въз основа на индивидуалния терапевтичен отговор на пациента.

Пациенти с хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия

Препоръчителната доза при пациенти с хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия е 40 mgsimvastatin дневно, приложена веднъж дневно вечер или 80 mg дневно, в 3 отделни дози от 20 mgи вечерна доза от 40 mg. При тези пациенти Симвастатин “Генерикон” трябва да бъде прилаган в допълнение към друго намаляващо холестерола лечение (напр. LDL-афереза) или в случай, че няма възможност за такова лечение.

Придружаваща терапия

Симвастатин “Генерикон” е ефективен самостоятелно или в комбинация със секвестранти на жлъчните киселини, като прилагането му трябва да става или 2 часа преди, или 4 часа след приемане на такива лекарствени продукти.

При пациенти, приемащи cyclosporine, други фибрати или понижаващи липидите дози ниацин (≥1 g дневно), дозировката на Симвастатин “Генерикон” не бива да надвишава 10 mg дневно. (Виж 4.4 Специални противопоказания и специални предупреждения при употреба и 4.5 Лекарствени и други взаимодействия).