Описание

КОЦ Стара Загора осъществява следните дейности: активно издирване, диагностика, лечение, периодично наблюдение на болни с онкологични заболявания и преканцерози, извършване на профилактика и скринингови програми.

 

Онкологичният център в гр.Стара Загора започва своята  история през 1956г.

 “ КОЦ- Стара Загора” ЕООД обслужва населението от 15 общини на Старозагорска и Сливенска области с обща численост 569 897. В областта на лъчелечението с телегама терапия и кюри терапия се обслужват пациенти и от региона на Хасковския онкологичен диспансер. По отношение на комплексното лечение на онкологичните заболявания на ЛОР органите “КОЦ-Стара Загора”ЕООД обслужва населението на Хасковска, Кърджалийска, Ямболска и Бургаска области.

Структурата на “КОЦ-Стара Загора” ЕООД е изградена в съответствие с нормативната база на функционално блоков принцип, както следва: Консултативно Диагностичен Блок включващ 11 приемно – консултативни кабинета, включително и Профилактичен кабинет; Клинична лаборатория и отделение без легла: Отделение Нуклеарна медицина,Отделение  Образна диагностика  и Отделение Клинична патология.

Стационарният Блок е със 7 отделения: Отделение медицинска онкология, Отделение Лъчелечение,  Хирургично, Отделение Онкогинекология,Онко УНГ отделение,Отделение Анестезиология  и интензивно лечение и Операционен  блок с 3 операционни зали.

“КОЦ- Стара Загора” ЕООД разполага съссобствена болнична аптека, лицензирана за работа с опиати.

Годишно през “КОЦ- Стара Загора” ЕООД за стационарно лечение преминават 6600 пациента, а за диспансерно наблюдение се извършват 42 690 прегледа.

„Комплексен онкологичен център – Стара Загора” ЕООД,  осъществява следните дейности:

1. активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания;
2.  периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози;

3. регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози;
 4. създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър;

5. превенция на онкологичните заболявания;
6. информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания;

7. експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология;
 8. научноизследователска дейност в областта на онкологията;

9. провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология;
 10.реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология, лъчелечение и здравни грижи;

11. осъществяване на консултации по проблемите на  онкологичните заболявания в обслужвания район;
 12. извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания  по следните медицински специалности:

 1. Медицинска онкология
 2. Хирургия
 3. Урология
 4. Акушерство и гинекология
 5. Кожни и венерически болести
 6. Ушно-носно-гърлени болести
 7. Лъчелечение
 8. Образна диагностика
 9. Нуклеарна медицина
 10. Клинична лаборатория
 11. Обща и клинична патология
 12. Анестезиология и интензивно лечение


 

Кампания . За първи път обществена сграда в страната,бе осветена в розово като знак за съпричастност в борбата с рака на гърдата.Преди нея,по света са били осветявани Бурж Халифа в Дубай,Айфеловата кула,Бъкингам и Емпайър стейт билдинг.. Доброволци от Международен Младежки център
Д-р Петьо Чилингиров
Ансамбъл "Загоре"