Втори специализирани диагностично-консултативни кабинета по медицинска онкология

Втори специализирани диагностично-консултативни кабинета по медицинска онкология

Описание

Обслужва се от лекари-интернисти от Отделението по медицинска онкология.

Назначава се и се контролира химиотерапия на болни със ЗН /неадювантна, адювантна и лечебна/ както и бифосфонатна терапия.Извършват се изследвания за контрол на заболяването при пероралните таргетни терапии.Изписва се таргетна терапия и перорална химиотерапия на болни и тяхното наблюдение

, България, ул.Доктор Тодор Стоянович 15
+35942614196