За нас

Служба трудова медицина "ГЕО-КАМ" ООД с първоначална регистрация в МЗ: N: 120/2000 година. И последна пререгистрация с N: 084-2/2009 година, с договори за обслужване с над 300 фирми. Предварителните и периодичните медицински прегледи на работещите в обслужваните от СТМ фирми се извършват от медицинските екипи на "Медицински център Св. Пантелеймон".Дейности и услуги

Консултиране и разработване на документи по здравословни и безопасни условия на труд.

Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите.

Здравно наблюдение.

Организиране и провеждане на периодични профилактични прегледи на работниците и служителите - по Договор с МЦ"Свети Пантелеймон".

Обучение по безопасност и здраве при работа.

Обучение на представителите на комитетите и групите по условия на труд.