Клиника по клинична токсикология
Клиника по клинична токсикология
4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15