Клиника по Лъчелечение
Клиника по Лъчелечение

Описание

Клиника по Лъчелечение към УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив е най-големият лъчетерапевтичен център в страната, стационарът е с 50 легла ! Единствена в България разполага с КиберНож, също така два линейни ускорителя Siemens, 3D и 4D компютър томографи, чисто нови стаи за метаболитна брахитерапия !

ИСТОРИЯ
Лъчелечение в лечебното заведение се провежда от 1965 г. Използван е апарат за дълбока рентгенова терапия, който по-късно е заменен от 2 телегаматерапевтични апарата. През 2005 г. е инсталирана модернизирана комплексна лъчетерапевтична апаратура за лъчелечение с мултимодален линеен ускорител. През 2011 г. бе пуснат в експлоатация и втори мултимодален линеен ускорител с многолистов колиматор, с което клиниката става водещ онкологичен център за извършването на високотехнологично перкутанно лъчелечение. Още в края на 2015 г. в Клиниката по лъчелечение е инсталирана най-модерната система за роботизирана стереотактична радиохирургия, позната под наименованието Кибер-нож

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиника по Лъчелечение се намира на територията на База 1 на бул. „В. Априлов“ 15А. В нея са обособени сектори за провеждане на високотехнологично перкутанно лъчелечение, брахитерапия, и нуклеарна медицина.
Клиниката разполага с висококвалифицирани специалисти и е оборудвана с модерна лъчетерапевтична и диагностична апаратура.
• Стационарът за лъчелечение разполага с 50 легла.
• Пациенти, насочени за нуклеарно-медицински изследвания, се приемат в приемно-консултативнен кабинет – амбулатория, кабинет № 15 след предварително записан час (вход от северната страна на сградата).
Консултациите и приема за лъчелечение на пациентите се осъществява в приемно-консултативнен кабинет - амбулатория, кабинет № 28.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:

1. СЕКТОР ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ:

• Лечебна дейност на сектор лъчелечение:
Целта ни е да осигурим модерно лъчелечение на всички пациенти, като предоставим възможно най-доброто, навременно и висококачествено лечение на онкологично болните пациенти и подобрим качеството им на живот. Наличната апаратура позволява съвременно високотехнологично перкутанно лъчелечение на всички видове онкологични и някои неонкологични заболявания, чрез използване на лечебния ефект на йонизиращи лъчения (фотонни и електронни). На близкодистанцирана или контактна брахитерапия подлежат болни с добракачествени и някои гранично-малигнени образувания на кожата, конюнктивата, пениса и др. Метаболитна брахитерапия се осъществява чрез орално въвеждане на радиоактивен 131I. Този метод се използва за лечение при карцином на щитовидната жлеза, както и при хипертиреоидизъм.

• Планиране и провеждане на лъчелечението:
Планирането на лъчелечението представлява комплекс от медицински, физико-технически, биологични и организационни подготвителни мерки. Това e многоетапен процес, който включва: клинико-биологично планиране, анатомо-топографско планиране, дозиметрично планиране. Лъчелечението се извършва, отразява и контролира според стандартите за лъчелечение. Лекарят-лъчетерапевт следи за състоянието на пациента, който провежда лъчелечение. Всеки пациент получава пълни грижи от персонала по време на лечението. Проследяването на болните е част от лечебния процес за уточняване на изхода от лъчелечението.

2. СЕКТОР НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА:
Към Клиниката по Лъчелечение. Звено за извършване на високоспециализирани медико-диагностични дейности с приложение на открити радиоактивни вещества. Той е изграден на базата на законови разпоредби и в своята дейност се подчинява на действащите Нормативни документи и Норми за радиационна защита и безопасност. По своята структура и квалификация на работещите в НМ звено, то отговаря на изискванията на Националния стандарт по Нуклеарна Медицина. Разположението на сектора е съобразено с изискванията за оптимално координиране на работата с клиничните звена и с диагностично-консултативните сектори по всички съвременни изисквания.

Обемът на дейност в настоящия момент включва:
• Сцинтиграфия на щитовидната жлеза с Тс-99м;
• Целотелесна сцинтиграфия с 131 йод;
• Динамична бъбречна сцинтиграфия;
• Сцинтиграфия на кости и стави;
• Целотелесна костна сцинтиграфия;
• Туморотропна сцинтиграфия;
• Хепатобилиарна сцинтиграфия;
• Сцинтиграфия на слюнчени жлези;
• Перфузионна сцинтиграфия на бял дроб;
• Сцинтиграфия на паращитовидни жлези ;
• Сцинтиграфия на тестиси;
• SPECT и целотелесни изследвания.
Нуклеарно-медицинската образна диагностика е от голямо значение при стадирането, в локо-регионалната диагностика и контрол на ефекта от лечението при онкологични заболявания и ранното или своевременно откриване на далечни метастази. Костната сцинтиграфия е „Златен стандарт” при скрининга на костните метастази.

Планиране и провеждане на нуклеарно-медицинска образна диагностика:
Пациенти, насочени за нуклеарно-медицинска образна диагностика, се приемат в приемно-консултативен кабинет – каб. № 15 след предварително записан час (вход от северната страна на сградата)

ОБОРУДВАНЕ:
1. Клиниката разполага с два лъчетерапевтични апарата за високотехнологично перкутанно лъчелечение:
• Мултимодален линеен ускорител SIEMENS PRIMUS MID с многолистов колиматор; номинални фотонни енергии - 6MV и 10MV, и 6 електронни енергии: 5, 7, 8, 10, 12 и 14MeV;
• Мултимодален линеен ускорител SIEMENS PRIMUS HE с номинални фотонни енергии - 6MV и 18MV, и 6 електронни енергии: 6, 9, 12, 15, 18 и 21MeV.
• Кибер-нож - единствен в страната. Той представлява роботизирана система за лъчетерапия, при която се използват над 200 лъча. Лъчите се насочват с прецизност до 1 милиметър. Така се постига най-слабо облъчване на периферната тъкан. Уредът има възможност да работи от над 120 ъгъла, без да се налага пациентът да мести. С Кибер-ножа ще могат да бъдат лекувани тумори и метастази на мозъка, на гръбнака, тумори на меките тъкани, на хипофизата, артериовенозни малформации и други. 

Модерна съвремена апаратура за планиране на лъчелечението: 
• Компютър-томограф със станция за виртуална симулация SIEMENS SOMATOM SPIRIT;
• Рентгенов симулатор SIEMENS SIMVIEW NT;
• Две 3D-планиращи системи CMS XiO с висок клас алгоритми на изчисление на дозното разпределение;
• Система за управление на комплексна база данни LANTIS, гарантираща максимална сигурност и надежност, необходими за защита на пациента;
• Дозиметрична апаратура, необходима за оптимално и адекватно дозиметрично калибриране, осигуряване на качеството на лъчетерапевтичната апаратура и верифициране дозата на пациента.

2. Оборудване на сектор Нуклеарна медицина 
- съвременна и модерна двуглава Спект гама-камера Symbia E. За провеждането на нуклеарно-медицинските изследвания се използват два радиоизотопа 131I и съответните за вида изследвания китове, маркирани с 99МТс.

4000, Пловдив, България, бул.“В. Априлов”№15а