Структура

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания - НСБАЛХЗ