Лаборатория по трансфузионна хематология
Лаборатория по трансфузионна хематология

Описание

Лабораторията осигурява:

  • безотказна, своевременна и точна имунохематологична диагностика за болни с хематологични заболявания, нуждаещи се от преливане на еритроцитен концентрат и други кръвни компоненти, както и имунохематологична диагностика на бременни и пациенти с автоимунни заболявания;
  • снабдяване с кръвни съставки на лежащо болни с хематологични заболявания в НСБАЛХЗ;
  • провеждане на адекватна и безопасна заместителна терапия, съобразена с националните и европейски нормативни документи в областта на трансфузиологията;
  • осъществяване на трансфузионен надзор, включващ пълна проследимост на кръвните продукти от дарителя до реципиента; регистриране на възникнали посттрансфузионни реакции и предприемане на съответни мерки за тяхното бъдещо предотвратяване. още
, България